Zakup i dostawę autobusu do komunikacji miejskiej (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na :
Zakup i dostawę autobusu do komunikacji miejskiej
Kod CPV-34121100-2. Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 15.02.2006 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.02. 2006 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą – 60 dni.
Wymagane wadium w kwocie 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych ).
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0 – 15 ) 832 – 25 –61
Zbigniew Lipko – tel. (0-15 ) 832-36-79
Tadeusz Ślusarz – tel. ( 0 - 15 ) 832 – 28 – 44

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 07.12.2005
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 07.12.2005. Wygasa 14.02.2006. Odsłon 1046, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony