Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych (wygasły...)

Polska-Sandomierz: Usługi usuwania osadów
2017/S 243-506637
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. PL ul. Przemysłowa 12 Sandomierz 27-600 Polska Osoba do kontaktów: Kazimierz Stolarski Tel.: +48 158323679 E-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl Kod NUTS: PL722

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pgkim.sandomierz.pl/


I.2) Wspólne zamówienie


I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.sandomierz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej


I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Usługi KomunalneSekcja II: Przedmiot


II.1) Wielkość lub zakres zamówienia


II.1.1) Nazwa:

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

Numer referencyjny: TW/3705/2017


II.1.2) Główny kod CPV

90513600


II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.1.4) Krótki opis:


1) Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i uwodnieniu 80 % z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. (Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Oczyszczalnia Ścieków ul. Przemysłowa 9) w ilości ok. 450 Mg miesięcznie - z częstotliwością wywozu 4 razy w miesiącu. Przewidywana ilość wywozu i zagospodarowania osadu ściekowego to 16 200,00 Mg w okresie 36 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania korekty o (+/-) 20 % przewidywanej ilości tj. 16 200 Mg wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, a wynika to z faktu, iż podana ilość osadu jest szacunkowa


2) Transport osadów Wykonawca prowadził będzie zgodnie z wymogami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne osadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować osady. Środki transportu oznakowane będą zgodnie z przepisami


3) Załadunek osadów wykonywał będzie Zamawiający


II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość


II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie


II.2) Opis


II.2.1) Nazwa:


II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90513700

90513900

90512000

90533000


II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL722

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sandomierz ul. Przemysłowa 9.


II.2.4) Opis zamówienia:


1) Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i uwodnieniu 80 % z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. (Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Oczyszczalnia Ścieków ul. Przemysłowa 9) w ilości ok. 450 Mg miesięcznie - z częstotliwością wywozu 4 razy w miesiącu. Przewidywana ilość wywozu i zagospodarowania osadu ściekowego to 16 200,00 Mg w okresie 36 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania korekty o (+/-) 20 % przewidywanej ilości tj. 16 200 Mg wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, a wynika to z faktu, iż podana ilość osadu jest szacunkowa.


2) Transport osadów Wykonawca prowadził będzie zgodnie z wymogami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne osadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować osady. Środki transportu oznakowane będą zgodnie z przepisami.


3) Załadunek osadów wykonywał będzie Zamawiający.


4) Wykonawca zobowiązany jest zachować wymogi określone przepisami:

a) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. O odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zmianami)

b) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6.2.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U z 2015 r. poz.257)

c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.1.2015 r. w sprawie odzysku R 10 (Dz. U. z 2015 r. poz. 132)

d) Ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zmianami.)


II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ilość samochodów podstawionych jednorazowo / Waga: 30 %

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 10 %

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %


II.2.6) Szacunkowa wartość


II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Data wznowienia - 2020 r.


II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie


II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych


II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14) Informacje dodatkoweSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1) Warunki udziału


III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru podmiotów prowadzony przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych).

2. Zezwolenie w szczególności w okresie zimowym na przetwarzanie lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów,

3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane przez właściwy organ (wojewoda, starosta) ustalony wg miejsca prowadzenia działalności w zakresie wykorzystania odpadów; Zezwolenia o którym mowa w pkt. 2 i 3 mają zapewnić odbiór przez okres obowiązywania umowy ilości uwodnionych osadów ściekowych w Mg odpowiadającej co najmniej ilości osadów ściekowych, na którą składana jest oferta; (w przypadku rolniczego wykorzystania osadów – pomniejszone o tą ilość).

W przypadku rolniczego wykorzystania osadów w związku z wymaganiami Ustawy o odpadach należy przedłożyć:

1) Akt własności lub umowa dzierżawy - dokument określający tytuł prawny gruntów, na których mają być stosowane osady ściekowe - wydany przez właściwy organ. W przypadku dzierżawy – zgodę właściciela gruntów na zastosowanie na nich osadów ściekowych.

2) Wypis, wyrys z ewidencji gruntów określający miejsce stosowania osadów: miejscowość, Nr działki - wydany przez właściwy organ, numer obrębu geodezyjnego.

3) Aktualne badania laboratoryjne gleb działek, które pozwalają do zagospodarowania na ich powierzchni w/w ilości osadów ściekowych zgodnie z obowiązującymi warunkami tj. Załącznikiem nr 1,2,3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6.2.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U z 2015 r. poz.257) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.1.2015 r. w sprawie odzysku R 10 (Dz. U. z 2015 r. poz. 132).

4) Od pisemnego/ fax lub e-mail/ powiadomienia przez Zamawiającego o terminie wywozu osa-du ściekowego, Wykonawca w terminie do 2 dni udzieli pisemnej /fax lub e-mail/ informacji o wyborze działki rolnej, na której osad zostanie zagospodarowany oraz pisemnej /fax lub e-mail/ deklaracji, że proces ten będzie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

5) Oświadczenie Wykonawcy że spełnione są wszystkie warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych określone w Art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach w brzmieniu:

Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,5,6,7 ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postepowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 3 do SIWZ.


III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 900 000,00 zł.

Ponadto na wezwanie zamawiającego wykonawca przedstawi:

Informacje dotyczące braku podstaw do wykluczenia wykonawcy.

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 5 (będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;) i pkt 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 PLN; art. 24 ust.5 pkt.7 ustawy.


III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych

Minimum 3 usług – wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zał. nr 5 do SIWZ).

2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym (zał. nr 6 do SIWZ).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.

Etap I.

Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty i stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu (spełnia/nie spełnia).

Etap II.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.


III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.2) Warunki dotyczące zamówienia


III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu


III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zawarto w załączniku nr 4 do SIWZ.


III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaSekcja IV: Procedura


IV.1) Opis


IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta


IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów


IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu


IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej


IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie


IV.2) Informacje administracyjne


IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania


IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/01/2018

Czas lokalny: 10:00


IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom


IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski


IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 25/03/2018


IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 26/01/2018

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Sekretariat PGKiM w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Styczeń - luty 2020 r.


VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych


VI.3) Informacje dodatkowe:

Do oferty zmawiający składa następujące dokumenty i załączniki:

1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące warunków spełnienia udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 2 do SIWZ (Jednolity europejski dokument zamówienia-JEDZ). Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zmówienia będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w niniejszym postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postepowania. Jednolity europejski dokument zamówienia powinien być załączony do oferty w formie pisemnej.

2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

3) Dowód wniesienia wadium.

1. Każda składana oferta musi dla swej ważności być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy PLN 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert.

3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP S. A. O/ Sandomierz 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM„ - Przetarg na: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt. 8.3., do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (w oddzielnej kopercie) potwierdzający wniesienie wadium. Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po:

1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

2) unieważnieniu postępowania,

7. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


VI.4) Procedury odwoławcze


VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio


VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne


VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5) i 6) wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio


VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/12/2017


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Michal Samoylk dnia 02.01.2018
Opublikowana przez Samołyk Michał dnia 02.01.2018. Wygasa 26.01.2018. Odsłon 681, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony