Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
Zakup i dostawa kontenerów na odpady komunalne
Przedmiot zamówienia:
- Zakup i dostawa 3 sztuk kontenerów KP-7

Charakterystyka techniczna kontenera KP-7
- Kontener o pojemności 7 m3
- Wykonany według norm DIN
- Wykonany z blachy – podłoga 4 mm, ściany 3 mm
- Drzwi dwuskrzydłowe z blokadą centralną
- Odkryty
- Płozy z dwuteownika 180 mm zakończone rolkami
- Kolor zielony
- Ściany górne ( boczne ) zakończone rurą grubościenną
- Kontener fabrycznie nowy

Kod CPV – 28213600-4


Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 14.10.2008 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10. 2008 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
-trzy tygodnie od daty podpisania umowy

Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-26-61
2. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
3. Marek Fajfer (0-15) 832-33-12
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu02.10.2008 r.powrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 02.10.2008
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 02.10.2008. Wygasa 13.10.2008. Odsłon 1105, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony