Przetarg agregat prądotwórczy (wygasły...)

TM/ 3634 /2010 : dostawa , montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego
Numer ogłoszenia: 352681 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa , montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego z układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR) Dane podstawowe agregatu prądotwórczego Moc w trybie ciągłym 250,00 kVA/200,00 kW Moc w trybie rezerwowym 275,00 kVA/220,00 kW Napięcie - Częstotliwość 400/230V - 50 Hz Współczynnik mocy cos fi 0,8 Liczba faz 3 Obudowa brak Pojemność standardowego zbiornika paliwa min 500 l Wysokość poniżej 2000 mm Szerokość poniżej 1300 mm Długość poniżej 2900 mm Masa po zalaniu płynami eksploatacyjnymi i paliwem poniżej 2600 kg Data produkcji 2010 rok Silnik Liczba cylindrów 6 Zasilanie w powietrze Turbosprężarka Moc na wale silnika - powyżej 210 kW Zużycie paliwa przy 100% obc. dla mocy ciągłej poniżej 54 l/h Zużycie paliwa przy 75% obc. dla mocy ciągłej poniżej 43l/h Prędkość obrotowa 1500 obr/min Regulator obrotów Elektroniczny Dokładność regulacji regulatora obrotów 0,25% i poniżej Napięcie instalacji 24 V Tłumik z nominalną redukcją hałasu na poziomie Minimum 28 dB(A) Prądnica Rodzaj Trójfazowa, synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna, jednołożyskowa, Moc w trybie ciągłym 250 kVA Moc w trybie rezerwowym 275kVA Rodzaj połączeń uzwojeń Gwiazda Stopień ochrony IP - nie mniejszy niż 23 Klasa izolacji - nie gorsza niż H Regulator napięcia elektroniczny Dokładność regulacji napięcia 0,5% i poniżej Agregat prądotwórczy (w tym silnik i prądnica) muszą posiadać deklaracje zgodności i oznaczenie CE. Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w elektroniczny panel obsługi z menu obsługi w języku polskim. Panel dostarczał będzie informacji bieżących typu: a) Napięć i prądów wyjściowych agregatu. b) Napięcia sieci elektrycznej. c) Napięcia akumulatora. d) Ilości godzin pracy. e) Częstotliwość. f) Ciśnienie oleju. g) Temperatura chłodzenia. h) Procentowy poziom paliwa w zbiorniku Panel wyposażony będzie co najmniej w port RS 485/232 w celu monitorowania przez PC pracy agregatu oraz odczytu historii zdarzeń. Agregat musi posiadać układy umożliwiające szybki rozruch przy ujemnych temperaturach (np. podgrzewanie bloku silnika) Agregat musi posiadać ładowarkę buforową baterii akumulatorów (automat). Ze względu na automatyczny charakter pracy, panel sterowania powinien posiadać możliwość ustawienia cyklicznego automatycznego wykonywania rozruchów testowych agregatu z częstotliwością np.: codziennie, co tydzień, co miesiąc z możliwością zaprogramowania godziny i minuty rozpoczęcia i zakończenia testu a także mieć możliwość rejestracji alarmów. Możliwość wyposażenia agregatu w układ bezpotencjałowych styków wyjściowych zawierających najważniejsze stany agregatu co najmniej typu: Opis stanów Opis stanów Agregat pracuje Zablokowanie rozrusznika Alarm ogólny Niskie ciśnienie oleju Wył. bezpieczeństwa załączony Wysoka temperatura silnika Napięcie prądnicy poza tolerancją Niski poziom cieczy chłodzącej w chłodnicy Napięcie sieci poza tolerancją Niskie napięcie baterii Pod/nadobroty Zbyt wysokie napięcie baterii Nieudany rozruch Konieczny przegląd agregatu Alternator ładowania baterii niewzbudzony Agregat w trybie innym niż AUTOMAT Agregat musi posiadać możliwość dokonywania ustawień układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) z poziomu panela obsługi agregatu. Układ automatycznego przełączania na zasilanie rezerwowe z agregatu (SZR) powinien być wyposażony w blokadę mechaniczną uniemożliwiającą podanie napięcia z agregatu do sieci energetyki zawodowej Agregat musi posiadać wbudowaną opcję automatycznego uruchamiania agregatu w przypadku zaniku (lub znacznego pogorszenia się jakości) zasilania z sieci oraz automatycznego zatrzymania w przypadku powrotu (polepszenia się jakości) zasilania z sieci, realizowaną poprzez kontrolę linii potrzeb własnych. Agregat musi być wyposażony w układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR). Agregat musi posiadać wyłącznik główny z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciążeniowym generatora Zamawiający umożliwia dostęp do miejsca posadowienia agregatu prądotwórczego w celu wykonania wizji lokalnej. Wykonanie instalacji czerpni świeżego powietrza, wyrzutni gorącego powietrza oraz instalacji odprowadzania spalin z możliwie minimalną ingerencją w konstrukcję budynku. Dostawca powinien wykazać się posiadaniem własnego serwisu w Polsce. Dostawca zapewni rezerwowe zasilanie obiektu hydroforni na czas od momentu demontażu starego agregatu do momentu montażu i uruchomienia nowego agregatu. Dostawca przeprowadzi szkolenie obsługi w zakresie eksploatacji urządzenia i dostarczy dokumentację techniczną (DTR) w języku polskim. Dostawca zapewni transport, rozładunek, posadowienie i uruchomienie agregatu w przygotowanym przez Zamawiającego pomieszczeniu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 - Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) . Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia - nie spełnia ).

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością, dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany wzór umowy, Specyfikacja techniczna na przedmiot zamówienia,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl - ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO - Spółki prawa handlowego - ogłos
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 09.12.2010
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 09.12.2010. Wygasa 20.12.2010. Odsłon 3740, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony