Elektrownia wiatrowa (wygasły...)

TI/146/2012

Sandomierz: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania energetycznego ujęcia wody pitnej dla miasta Sandomierz i okolicznych gmin
Numer ogłoszenia: 14681 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania energetycznego ujęcia wody pitnej dla miasta Sandomierz i okolicznych gmin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby zasilania energetycznego ujęcia wody pitnej dla miasta Sandomierz i okolicznych gmin. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania Prawa Zamówień Publicznych, w szczególności art.29 ust.3. I.Zakres dokumentacji projektowej: 1. Analiza (audyt) zaawansowania dotychczas wykonanych prac przygotowawczych dla projektu. 2. Wykonanie analizy danych pomiarowych prędkości i kierunku wiatru będących w posiadaniu Zamawiającego. 3. Wykonanie, rocznych, sprawdzających badań wiatrowych. 4. Prognoza produkcji energii elektrycznej dla elektrowni wiatrowej o ustalonej mocy 1,2 MW i alternatywnie 1,5 MW. 5. Wyznaczenie miejsca posadowienia elektrowni wiatrowej. 6. Dokonanie wyboru optymalnej mocy turbiny. 7. Zabezpieczenie prawne obszaru niezbędnego dla realizacji projektu w zakresie: a)udział w rozmowach i mediacjach z właścicielami sąsiadujących gruntów w kierunku podpisania odpowiednich umów o dobrym sąsiedztwie. b)wyłączenie z produkcji rolnej niezbędnej powierzchni działki. 8. Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej . a)Projekt zagospodarowania terenu działki nr 2 w miejscowości Romanówka w Gminie Dwikozy. b) Projekt architektoniczno-budowlany w branżach : - architektura - konstrukcja (posadowienie elektrowni wiatrowej) - drogowa (drogi wewnętrzne i place montażowe). c)Projekt budowlany przyłączenia elektrowni do sieci SN i stacji transformatorowej. 9. Wykonanie niezbędnych i wymaganych uzgodnień dokumentacji budowlanej. 10. Uzgodnienie lokalizacji elektrowni wiatrowej z Urzędem Lotniczym. 11. Uzyskanie pozwolenia na budowę. 12. Wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. a)Projekt zagospodarowania terenu działki nr 2 w miejscowości Romanówka w Gminie Dwikozy. b)Projekt wykonawczy w branżach : - architektura - konstrukcja (posadowienie elektrowni wiatrowej) - drogowa (drogi wewnętrzne i plac montażowy). c)Projekt wykonawczy przyłączenia elektrowni do sieci SN i stacji transformatorowej 13. Sporządzenie wniosku na koncesję do URE. 14. Plan zabezpieczenia możliwości transportu elektrowni wiatrowej od głównej drogi publicznej do miejsca posadowienia elektrowni wiatrowej. 15.Opracowanie analizy przeprowadzonych badań wiatrowych. 16. Biznes Plan zadania inwestycyjnego. II.Opracowanie szczegółowego Harmonogramu rzeczowo - finansowego powyższych prac. Wymagana ilość projektów to cztery egzemplarze w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na nośniku. Zamawiający ze swojej strony udostępni: 1)dane pomiarowe prędkości i kierunku wiatru 2)decyzje administracyjne: decyzja lokalizacyjna inwestycji i decyzja środowiskowa 3)raport o oddziaływaniu na środowisko 4)warunki techniczne przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 5)badania geologiczne pod fundament i drogi dojazdowe. 6)określenie prognozowanego zasięgu oddziaływania elektrowni wiatrowej na klimat akustyczny 7)mapę do celów projektowych otoczenia działki wraz z mapą ewidencyjną, wypisami i wyrysami. 8)określi drogę dojazdu od głównej drogi publicznej do działki na której posadowiona będzie elektrownia wiatrowa ze stosownymi zezwoleniami. Zamawiający w przyszłości dopuszcza możliwość zawarcia odrębnej umowy na pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1,2 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz wymaganymi treścią SIWZ. Spełnia wymagania określone ustawą prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów spełnia-nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    -W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda wykazu 2 wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający żąda wykazania co najmniej dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą rodzajem przedmiotowi i wartością zamówienia Zamawiający uzna co najmniej 2 usługi wykonania dokumentacji projektowej o wartości netto minimum 180 000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy) dla każdego zadania, dotyczącej budowy elektrowni wiatrowej. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. protokół odbioru, referencje itp.) - (Załącznik nr 6 do SIWZ)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie wymaga się

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    -dysponowanie personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. Wykonawca musi dysponować co najmniej: 2 osobami mogącymi wykonać przedmiot zamówienia z podaniem oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie wymaga się

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). -Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ). -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków (Załącznik nr 4 do SIWZ). -Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie. -Wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak oświadczenia w sprawie powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, uznany będzie za zobowiązanie do samodzielnego wykonania zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień niniejszej umowy, w szczególności w zakresie zmian terminów wykonania poszczególnych elementów umowy oraz kosztów wykonania umowy, w szczególności w przypadku: a) pomimo wystąpienia Projektanta o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym lub 1 miesiąca od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu, b) zaistniały okoliczności wpływające na wykonanie przedmiotu umowy z tytułu spraw terenowo - prawnych, c) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac projektowych, d) wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - w tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego. e) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. f) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: - protesty mieszkańców lub osób prawnych, - pojawienie się nowszej technologii wykonania projektowanych robót, pozwalającej na podwyższenie standardu nowej funkcji elektrowni lub zaoszczędzenie kosztów wykonania przebudowy lub eksploatacji obiektu. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO - Spółki prawa handlowego - ogłos
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZałączniki
Informacja zatwierdzona przez dnia 16.01.2012
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 16.01.2012. Wygasa 26.01.2012. Odsłon 1469, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony