Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na : Usługę:
Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Zakładu
Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9.

Przedmiotem zamówienia jest usługa na :
Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 ( uwodnienie 80 % ) z Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9 w ilości 5 933,5 m3 /rok t.j. 6 526,85 Mg/rok - z częstotliwością 2 razy w miesiącu (ok.500 m3), oraz z zachowaniem wymogów określonych przepisami:
Ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz.628 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 134 poz.1140)
Ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz.1458)
Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

Nomenklatura:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
90.12.12.00-3 -usługi transportu odpadów
90.12.33.00-8 -usługi gospodarki odpadami
90.12.23.00-1 -usługi dotyczące osadów
90.12.23.20-7 -usługi transportu osadów
90.12.23.40-3 -usługi wywozu osadów

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Warunki wymagane od wykonawcy:
• transport osadów środkiem usługobiorcy spełniającym wymogi przewozu odpadów mazistych,
• transport i zagospodarowanie osadów zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów wymienionymi w przedmiocie zamówienia,
• systematyczny odbiór osadów również w okresie zimowym,
• zagospodarowanie osadu na obszarze woj. świętokrzyskiego z wyj. sytuacji opisanej w Art. 9 ust. 4 Ustawy o odpadach,
• solidność i niezawodność wykonywanej usługi,

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 16.01.2009 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.01.2009 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego / sekretariat /.

Termin realizacji zamówienia:
Od 01.02.2009 r. do 31.01.2010 r.
Termin związania ofertą- 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 : Grzegorz Gawron - tel. (015) 832-25-61 Anatol Żygadło –tel.(015) 832-99-25 Tadeusz Ślusarz – tel. (015) 832-28-44.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych 08.01.2009 r.

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 08.01.2009
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 08.01.2009. Wygasa 16.01.2009. Odsłon 1362, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony