Przetarg (wygasły...)

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.       w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na :  Usługę:

              Wywóz i zagospodarowanie komunalnych  osadów ściekowych z Zakładu                                          

            Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji  w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa na :

Wywóz i zagospodarowanie  komunalnych osadów ściekowych  o kodzie      19  08 05   ( uwodnienie 80 % ) z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji  w Sandomierzu     ul. Przemysłowa 9  w ilości 6351 m3 /rok    t.j.  6986,1 Mg/rok -
 z częstotliwością    2 razy  w  miesiącu (ok.530 m3), oraz z zachowaniem wymogów określonych przepisami:

Ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz.628 z  późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych

(Dz. U. z 2002 r. nr 134 poz.1140)

Ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw                 (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz.1458)

Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

 

       Nomenklatura:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

90.12.12.00-3   -usługi transportu odpadów

90.12.33.00-8   -usługi gospodarki odpadami

90.12.23.00-1   -usługi dotyczące osadów

90.12.23.20-7   -usługi transportu osadów

90.12.23.40-3   -usługi wywozu osadów

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr  20 lub przesyłką  pocztową w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.

Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO --- Spółki prawa handlowego ® ogłoszenia o przetargach

 

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  oraz spełniają warunki określone
 w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych                                           ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).

 

Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy:

·         transport osadów środkiem usługobiorcy spełniającym wymogi przewozu odpadów     mazistych,

·         transport i zagospodarowanie osadów zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów wymienionymi w przedmiocie zamówienia,

·         systematyczny odbiór osadów również w okresie zimowym,

·         zagospodarowanie osadu na obszarze woj. świętokrzyskiego z wyj.  sytuacji opisanej w Art. 9 ust. 4  Ustawy o odpadach,

·         solidność i niezawodność wykonywanej usługi,

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające  zgodnie z Art.67.1.6) Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert  wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 14.01.2010 r. o godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2010 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego / sekretariat /.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od  01.02.2010 r. do 31.01.2011 r.

Termin związania ofertą- 30 dni.

Wadium nie jest wymagane.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :

- cena 100 %

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 :                                    Grzegorz Gawron - tel. (015) 832-25-61                                           Anatol  Żygadło    –tel.(015)  832-99-25                                                Tadeusz Ślusarz    – tel. (015) 832-28-44.

 

 Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych dnia 30.12.2009 r.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 30.12.2009
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 30.12.2009. Wygasa 14.01.2010. Odsłon 1136, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony