przetarg nieograniczony na : Usługi ubezpieczenia (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na : Usługi ubezpieczenia:

1. od szkód spowodowanych żywiołami - kod CPV 66336310-0
2. od kradzieży- kod CPV 66336000-4
3. OC z działalności - kod CPV 66333000 -3
4. OC i NW komunikacyjne - kod CPV 66334100 –l
5. od następstw nieszczęśliwych wypadków – kod CPV – 66331100-0
6.
Przedmiotem zamówienia jest usługa na ubezpieczenie

1) Ubezpieczenie od szkód spowodowanych żywiołami w pełnym zakresie:
a) budynki i budowle gotowe - wartość 2824589,62 zł
b) maszyny i urządzenia - wartość 300000,00 zł w tym sprzęt elektroniczny
150000,00 zł
c) majątek obrotowy - wartość 300000,00 zł w tym paliwo i zapasy magazynowe
d) budynki mieszkalne i użytkowe według wykazu – wartość 19797077,15 zł
- franczyza redukcyjna –zero zł, franczyza integralna zero zł

2) Kradzież
a) majątek obrotowy - wartość 100000,00zł
b) maszyny i urządzenia - wartość 60000,00 zł
c) wartości pieniężne poza schowkami — wartość 30000,00 zł
d) wartości pieniężne w schowkach - wartość 30000,00 zł
e) wartości pieniężne w transporcie - wartość 30000,00 zł
- franczyza redukcyjna – zero zł, franczyza integralna zero zł 3) OC z działalności

a) OC pracodawcy - wartość 300000,00 zł
b) OC deliktowe - wartość 500000,00zł
c) OC zarządcy nieruchomości - wartość 250000,00 zł
d) Wacław Tracz jako zarządca nieruchomości – wartość 250000,00 zł
- franczyza integralna – zero zł
- franczyza redukcyjna- zero zł

4) OC i NW komunikacyjne
a) OC dla pojazdów
b) NW
wg. Załączników
- franczyza integralna – zero zł
- franczyza redukcyjna – zero zł
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków:
a) 20 osób na jeden rok – osoby wykonujące prace interwencyjne
b) suma ubezpieczenia 20000,00 zł na osobę
c) ubezpieczenie na rok od 17.02.2008 r.
- franczyza integralna – zero zł
- franczyza redukcyjna – zero zł

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 18.12.2007 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12. 2007 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego / sekretariat /.Termin realizacji zamówienia:
· w punkcie 1- 3 od 01.01.2008 do 31.12.2008r.
· w punkcie 4 jeden rok od dat zawartych w załączniku SIWZ.
· W punkcie 5 jeden rok od 17.02.2008 r.
Termin związania ofertą- 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 : Grzegorz Gawron - tel. (O- 15 ) 832- 25 -61 Tadeusz Ślusarz – tel. ( O - 15 ) 832 - 28 - 44.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych 06.12.2007r

powrót...
Wersja : 1 2 3 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZapytania i odpowiedzi
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 06.12.2007
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 06.12.2007. Wygasa 17.12.2007. Odsłon 3703, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony