Przetarg Ubezpieczenia (wygasły...)

TI / 472/ 2012

Sandomierz: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o
Numer ogłoszenia: 33011 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie:ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zamawiającego od wszystkich ryzyk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis, bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1,2 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz wymaganymi treścią SIWZ. Spełnia wymagania określone ustawą prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów spełnia-nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Nie jest wymagane

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Nie jest wymagane

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Nie jest wymagane

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Nie jest wymagane

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr 1, spełnienie warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2, parafowany na każdej stronie wzór umowy -załącznik nr 4 , dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych, projekt polis ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, ogólne i szczególne warunki poszczególnych ubezpieczeń

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·         1 - Cena - 80

·         2 - Wprowadzenie niższych franszyz-udziałów własnych - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmian wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 5 do SIWZ- wynikających ze zwiększenia lub zmniejszenia stanu poszczególnych składników majątku w trakcie realizacji zamówienia, powołania nowego bądź też likwidacji lub przekształcenia istniejącego Zakładu Zamawiającego i związanych z tym zmian w wielkości i zakresie przedmiotu ubezpieczenia opisanego w zał. nr 5 do SIWZ, konieczności doubezpieczenia w związku z konsumpcją sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania- w przypadku wprowadzenia konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO - Spółki prawa handlowego - ogłos
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o    1. Cena - 80

o    2. Wprowadzenie niższych franszyz-udziałów własnych - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zamawiającego od wszystkich ryzyk..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o    1. Cena - 80

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja zatwierdzona przez WP dnia 09.02.2012
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 09.02.2012. Wygasa 17.02.2012. Odsłon 3077, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony