Przetarg: (wygasły...)

TM/914/2010: Dostawa pojemników i kontenerów dla Zakładu Oczyszczania Miasta
Numer ogłoszenia: 96200 - 2010; data zamieszczenia: 07.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojemników i kontenerów dla Zakładu Oczyszczania Miasta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka techniczna pojemników o pojemności 120 litrów: - Wykonanie metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - Odporność na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia - Wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - Pojemność 120 litrów - Odporność na promieniowanie UV - Dwukołowy system jezdny, koła osadzone na jednej osi stalowej (pełnej) - Podstawa pojemnika kwadratowa z płaskim dnem - Dno pojemnika zabezpieczone przed ścieraniem przez listwę oddzielającą dno pojemnika od podłoża, listwa oddzielająca na całym obwodzie dna, wysokość listwy nie mniejsza niż 10 mm - Jeden uchwyt do podnoszenia klapy na całej szerokości klapy - Przystosowanie do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - Tylna listwa do przeciągania pojemnika z asymetrycznym podziałem ułatwiającym przetaczanie pojemników przez służby oczyszczania - Na korpusie wytłoczony trwały napis metodą termo druku (biały kolor wytłoczenia) - Na klapie pojemnika wytłoczony napis /nie wrzucać gorącego popiołu/ - Oznaczenie symbolem bezpieczeństwa CE - Wykonanie zgodnie z normą PN-EN-840 (normę dołączyć w języku polskim) - Atest higieniczny - dołączyć atest - Rok produkcji 2010 fabrycznie nowe - dołączyć oświadczenie - Kolor - antracyt - Numeracja pojemników na klapach od nr 3501 do 4000 - Logo / PGKiM sp. z o.o. Sandomierz ZOM/ na przedniej części pojemnika - Wytłoczona numeracja, napis oraz logo firmy w kolorze białym Charakterystyka techniczna pojemników o pojemności 1100 litrów: - Wykonanie metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - Odporność na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia - Wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - Pojemność 1100 litrów - Odporność na promieniowanie UV - Czterokołowy system jezdny, z blokadą dwóch przednich kół - Pokrywa płaska wyposażona we wzmocnienie w formie wewnętrznego przetłoczenia, na całej szerokości klapy - Pokrywa zamocowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum czterech tworzywowych bolców - Jeden uchwyt do podnoszenia klapy na całej szerokości klapy - Przystosowanie do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - Oznaczenie symbolem bezpieczeństwa CE - Wykonanie zgodnie z normą PN-EN-840 (normę dołączyć w języku polskim) - Atest higieniczny - dołączyć atest - Rok produkcji 2010, fabrycznie nowe - dołączyć oświadczenie - Kolor - zielony, gładkie ścianki. Charakterystyka techniczna pojemników stalowych typu POK-11 o pojemności 2,2 m3. Pojemniki wykonane są na sztywnej, bardzo trwałej konstrukcji, do której przyspawane jest poszycie stalowe. Takie wykonanie umożliwia naprawę poszycia, nawet po długim okresie eksploatacji. Pokrywy górne mają 2 lub 3 otwory wrzutowe. Pojemniki są wykonane ze stali odpowiedniej jakości i spełniają wymagania polskich norm. Przetłoczenia ścian bocznych znacznie zwiększają odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie. Dane techniczne: -pojemność - 2,2 m3 -masa pojemnika - ok. 250 kg -długość /szerokość/ wysokość - 1710/1520/1350 mm -elementy konstrukcyjne - blacha o grubości 4mm -poszycie - blacha o grubości 2 mm -kieszenie boczne - blacha o grubości 6 mm -pokrywa górna wyposażona w 2 lub 3 otwory wrzutowe -zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany lub malowany -na spodzie pojemnika płozy - przyspawane dwa ceowniki w wymiarach 100x50x3 -możliwość opróżniania przez śmieciarkę SM- 11 Charakterystyka techniczna kontenera KP-12 zakryty - Pojemność kontenera wg wymiarów 4000 x 2300 x 1570 - Płozy wykonane z C 180 GW - Szkielet kontenera wykonany z profilu z/g 60 x 40 x 3 - Poszycie podłogi z blachy S 235 gr. 3,0 mm - Poszycie ścian i szczytów z blachy S 235 gr. 2,0 mm falowanej dla usztywnienia konstrukcji. - Ściana przednia usztywniona ceownikiem gorąco walcowanym 100. - Drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi. - 6 górnych wrzutów z blachy 2,0 mm przetłaczanej, otwory wrzutowe środkowe podwójne zwiększające zasyp. - Kontener wyposażony w elementy do rozładunku hakowego. - Kontener czyszczony śrutowaniem. - Kontener wyposażony w rolki. - Wysokość zasypu do otworów wrzutowych 1100 mm. - Kontener pomalowany dwu powłokowo farbami alkaidowymi i nawierzchniowymi w kolorze zielonym. - Wnętrze kontenera podwójnie malowane. - Oznakowanie kontenera 12 m3. - Kontener wykonany zgodnie z normą DIN 30722. - Kontener fabrycznie nowy. - Na kontenerze umieszczenie logo przedsiębiorstwa, które zostanie dostarczone po podpisaniu umowy na dostarczenie kontenerów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 - Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr.223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) . Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Atest higieniczny na pierwszą część zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia - nie spełnia ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl - ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO - Spółki prawa handlowego - ogłos
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM Sandomierz Sp. z o.o ul. Przemysłowa 12 , 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa 500 szt.pojemników 120 litrów oraz 30 szt. pojemników 1100 litrów.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka techniczna pojemników o pojemności 120 litrów: - Wykonanie metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - Odporność na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia - Wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - Pojemność 120 litrów - Odporność na promieniowanie UV - Dwukołowy system jezdny, koła osadzone na jednej osi stalowej (pełnej) - Podstawa pojemnika kwadratowa z płaskim dnem - Dno pojemnika zabezpieczone przed ścieraniem przez listwę oddzielającą dno pojemnika od podłoża, listwa oddzielająca na całym obwodzie dna, wysokość listwy nie mniejsza niż 10 mm - Jeden uchwyt do podnoszenia klapy na całej szerokości klapy - Przystosowanie do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - Tylna listwa do przeciągania pojemnika z asymetrycznym podziałem ułatwiającym przetaczanie pojemników przez służby oczyszczania - Na korpusie wytłoczony trwały napis metodą termo druku (biały kolor wytłoczenia) - Na klapie pojemnika wytłoczony napis /nie wrzucać gorącego popiołu/ - Oznaczenie symbolem bezpieczeństwa CE - Wykonanie zgodnie z normą PN-EN-840 (normę dołączyć w języku polskim) - Atest higieniczny - dołączyć atest - Rok produkcji 2010 fabrycznie nowe - dołączyć oświadczenie - Kolor - antracyt - Numeracja pojemników na klapach od nr 3501 do 4000 - Logo / PGKiM sp. z o.o. Sandomierz ZOM/ na przedniej części pojemnika - Wytłoczona numeracja, napis oraz logo firmy w kolorze białym Charakterystyka techniczna pojemników o pojemności 1100 litrów: - Wykonanie metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - Odporność na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia - Wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska - Pojemność 1100 litrów - Odporność na promieniowanie UV - Czterokołowy system jezdny, z blokadą dwóch przednich kół - Pokrywa płaska wyposażona we wzmocnienie w formie wewnętrznego przetłoczenia, na całej szerokości klapy - Pokrywa zamocowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum czterech tworzywowych bolców - Jeden uchwyt do podnoszenia klapy na całej szerokości klapy - Przystosowanie do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową - Oznaczenie symbolem bezpieczeństwa CE - Wykonanie zgodnie z normą PN-EN-840 (normę dołączyć w języku polskim) - Atest higieniczny - dołączyć atest - Rok produkcji 2010, fabrycznie nowe - dołączyć oświadczenie - Kolor - zielony, gładkie ścianki..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa 10 szt. pojemników 2.2m3 oraz 6 szt. kontenerów zakrytych o pojemności 12m3.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka techniczna pojemników stalowych typu POK-11 o pojemności 2,2 m3. Pojemniki wykonane są na sztywnej, bardzo trwałej konstrukcji, do której przyspawane jest poszycie stalowe. Takie wykonanie umożliwia naprawę poszycia, nawet po długim okresie eksploatacji. Pokrywy górne mają 2 lub 3 otwory wrzutowe. Pojemniki są wykonane ze stali odpowiedniej jakości i spełniają wymagania polskich norm. Przetłoczenia ścian bocznych znacznie zwiększają odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie. Dane techniczne: -pojemność - 2,2 m3 -masa pojemnika - ok. 250 kg -długość /szerokość/ wysokość - 1710/1520/1350 mm -elementy konstrukcyjne - blacha o grubości 4mm -poszycie - blacha o grubości 2 mm -kieszenie boczne - blacha o grubości 6 mm -pokrywa górna wyposażona w 2 lub 3 otwory wrzutowe -zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany lub malowany -na spodzie pojemnika płozy - przyspawane dwa ceowniki w wymiarach 100x50x3 -możliwość opróżniania przez śmieciarkę SM- 11 Charakterystyka techniczna kontenera KP-12 zakryty - Pojemność kontenera wg wymiarów 4000 x 2300 x 1570 - Płozy wykonane z C 180 GW - Szkielet kontenera wykonany z profilu z/g 60 x 40 x 3 - Poszycie podłogi z blachy S 235 gr. 3,0 mm - Poszycie ścian i szczytów z blachy S 235 gr. 2,0 mm falowanej dla usztywnienia konstrukcji. - Ściana przednia usztywniona ceownikiem gorąco walcowanym 100. - Drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi. - 6 górnych wrzutów z blachy 2,0 mm przetłaczanej, otwory wrzutowe środkowe podwójne zwiększające zasyp. - Kontener wyposażony w elementy do rozładunku hakowego. - Kontener czyszczony śrutowaniem. - Kontener wyposażony w rolki. - Wysokość zasypu do otworów wrzutowych 1100 mm. - Kontener pomalowany dwu powłokowo farbami alkaidowymi i nawierzchniowymi w kolorze zielonym. - Wnętrze kontenera podwójnie malowane. - Oznakowanie kontenera 12 m3. - Kontener wykonany zgodnie z normą DIN 30722. - Kontener fabrycznie nowy. - Na kontenerze umieszczenie logo przedsiębiorstwa, które zostanie dostarczone po podpisaniu umowy na dostarczenie kontenerów.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 08.04.2010
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 08.04.2010. Wygasa 16.04.2010. Odsłon 2764, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony