Zakup i dostawę zaworów termostatycznych wraz z głowicami do grzejników centralnego ogrzewania (wygasły...)

Gmina Sandomierz -działający w jej imieniu zarządca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawę zaworów termostatycznych wraz z głowicami do grzejników centralnego ogrzewania ”
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zaworów termostatycznych wraz z głowicami do grzejników centralnego ogrzewania w następujących ilościach:
Zawór kątowy 3/8 cala – 27 szt. , zawór kątowy 1/2 cala – 20 szt. , zawór prosty 3/8 cala dł. – 7,5 cm – 479 szt. , zawór prosty 3/8 cala dł. – 8,3 cm – 61 szt. ,zawór prosty 1/2 cala dł. – 8,2 cm – 319 szt. , zawór prosty 1/2 cala dł. - 8,9 cm – 276 szt. Kod CPV – 29131110-0.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 11.08.2005 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08. 2005 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0 – 15 ) 832 – 25 –61
Wacław Tracz – tel. (0-15 ) 832-29-17
Tadeusz Ślusarz – tel. ( 0 - 15 ) 832 – 28 – 44
powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 25.07.2005
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 25.07.2005. Wygasa 10.08.2005. Odsłon 1249, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony