Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawa 250 ton soli do zimowego utrzymania dróg”
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 250 ton soli luzem do zimowego utrzymania dróg.
-sól drogowa o zawartości 97-98% Na Cl z antyzbrylaczem
-gruboziarnista od 2,0 mm grubości

Kod CPV-14500000-6



Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr.223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.



Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 07.10.2009 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10. 2009 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
- Pierwsza dostawa - 150 ton soli luzem do końca października 2009 r.
- Druga dostawa - 100 ton soli luzem do końca października 2010 r.

Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-25-61
2. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
3. Marek Fajfer (0-15) 832-33-12
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 25.09.2009 r.



powrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 25.09.2009
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 25.09.2009. Wygasa 07.10.2009. Odsłon 1074, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony