Przeniesienie i dostosowanie stacji rozdzielczych średniego napięcia (wygasły...)

TW1802/2017

Ogłoszenie nr 538414-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.: Przeniesienia i dostosowanie stacji rozdzielczych średniego napięcia do obecnych standardów oraz dostosowanie układów pomiarowo – rozdzielczych do zmiany sprzedawcy na obiektach PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. – Ujęcie Wody Romanówka, Hydrofornia w Sandomierzu ul. POW 10, Oczyszczalnia Ścieków w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 83033845200000, ul. ul. Przemysłowa  12 , 27600   Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 322 844, , e-mail sekretariat@pgkim.nazwa.pl, , faks 158 322 876. Adres strony internetowej (URL): http://www.pgkim.sandomierz.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Spółka z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie http://bip.um.sandomierz.pl → ZAKRES DZIAŁALNIA URZĘDU MIEJSKIEGO → Spółki prawa handlowego → Ogłoszenia i przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Pisemnie Adres: sekretariat PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłow 12, 27-600 Sandomierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeniesienie i dostosowanie stacji rozdzielczych średniego napięcia do obecnych standardów oraz dostosowanie układów pomiarowo – rozdzielczych do zmiany sprzedawcy na obiektach PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. – Ujęcie Wody Romanówka, Hydrofornia w Sandomierzu ul. POW 10, Oczyszczalnia Ścieków w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9. Numer referencyjny: TW/1802/2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy projektu: Roboty budowlano - montażowe prowadzone będą na trzech obiektach. 1. Ujęci Wody Romanówka – modernizacja istniejącej stacji transformatorowej 15/04 kV. a) Remont pomieszczeń stacji transformatorowej 15/04 kV. Zakres: - wyburzenie ścianki działowej pomiędzy pustymi pomieszczeniami(komorami); - demontaż drzwi dwuskrzydłowych w pustej komorze oraz zamurowanie powstałej wnęki; -wykonanie przepustów kablowych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami oraz w stropie na potrzeby przeprowadzenia kabli elektrycznych; - wylanie posadzki samopoziomującej; - doprowadzenie ścian sufitów do stanu nośnego, równego i gładkiego powierzchni tynków, a następnie malowanie. - montaż, nowych osłon istniejących otworów wentylacyjnych; - zabezpieczenie istniejącego stropowego przepustu. b) Przeniesienie i dostosowanie RG SN do obowiązujących standardów i wymogów BHP i przystosowanie istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego do zasady TPA ; Zakres: - montaż rozdzielnicy SN RSL na podmurówce lub na dedykowanej podstawce w celu umożliwienia wprowadzenia kabli SN ; - ułożenie kabli SN z wykorzystaniem uchwytów ściennych lub w rurowych przepustach kablowych; - ułożenie obwodów pomiarowych w rurach osłonowych; -demontaż istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego montaż nowej tablicy i nowego układu pomiarowego dostosowanego do zasady TPA; - montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego; - demontaż istniejącego systemu szyn zbiorczych oraz rozdzielnicy; - wymiana istniejących izolatorów przepustowych wraz z osłoną izolacyjną. c) Dostosowanie układu i oprogramowanie systemu podczytu danych pomiarowych; 2. Hydrofornia Sandomierz ul. POW 10. Zakres: a) Dostosowanie układu pomiarowo - rozdzielczego do zasady TPA; b) Wymiana istniejącej rozdzielnicy nN . c) Dostosowanie układów i oprogramowanie systemu podczytu danych pomiarowych. 3. Oczyszczalnia Ścieków w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9 . Zakres: a) Dostosowanie układów pomiarowo-rozdzielczych w Stacji Transformatorowo Rozdzielczej 15/04 kV Sekcja I i Sekcja II do zasady TPA; b) Dostosowanie układów i oprogramowanie systemu podczytu danych pomiarowych. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, określają: - Projekty Techniczne wraz z uzgodnieniami, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - Przedmiary Robót (przedmiar robót jest dla Wykonawcy materiałem pomocniczym dla skalkulowania ceny ofertowej . Składający ofertę (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, Instrukcją Eksploatacji Urządzeń Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych obowiązującą na terenie PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. oraz innymi powiązanymi przepisami. 3.4. Wizyta na placu budowy Oferent (wykonawca) zobowiązany jest do złożenia wizyty i dokonania inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania Umowy. Wizyta na Terenie Budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego. Jakiekolwiek koszty związane z wizytą i inspekcją Terenu Budowy ponosi Wykonawca. 3.5. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szko-dliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych, dostarczy na budo-wę wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież ochronną wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budo-wy. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ( plan bioz ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględ-niając wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-cy. 3.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i zapisami umowy oraz SIWZ. II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45311200-2

45313500-3

45315700-5

48150000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: 91 lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Nie jest wymagane. Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 zł. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakre-sie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w spo-sób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z poźn. zm.): a) Kierownik budowy b) roboty z zakresu elektrycznego c) roboty z zakresu budowlanego Liczba pracowników nie mniejsza niż cztery osoby. 2. Wykaże dysponowanie osobami: skierowanymi do realizacji zadania w charakterze nadzoru i wykonywania prac: a) osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń , co najmniej Świadectwo Kwalifikacyjne D-1 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowym: pkt. 2 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; pkt. 3 urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; pkt.10 aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2 i 3. b) brygadę (y) osób posiadające co najmniej Świadectwa Kwalifikacyjne E-1 lub D-1 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowym: pkt. 2 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; pkt. 3 urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV; pkt.10 aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; ste-rowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2 i 3 w ilości osób zapewniającej prawidłowe wykonanie zadania i prowadzenie eksploatacji powierzonych urządzeń w trakcje prowadzenia prac budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - (bądź innym równoważnym obowiązującym w kraju wykonawcy) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wyko-nania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nie Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami – zał. nr 5 do SIWZ 5) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 zł. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów , o których mowa w pkt. 6.2. p.pkt.1) do 3) składa dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) nie otwarto procesu jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z przedmiarami robót oddzielnie dla każdego z obiektów : Ujęcie Wody Romanówka, Hydrofornia w Sandomierzu ul. POW 10, Oczyszczalnia Ścieków w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9 oraz na oprogramowanie.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postepowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak Informacja na temat wadium 1. Każda składana oferta musi dla swej ważności być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 ). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP S. A. O/ Sandomierz 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM„ - Przetarg na: Przeniesienia i dostosowanie stacji rozdzielczych średniego napięcia do obecnych standardów oraz dostosowanie układów pomiarowo – rozdzielczych do zmiany sprzedawcy na obiektach PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. – Ujęcie Wody Romanówka, Hydrofornia w Sandomierzu ul. POW 10, Oczyszczalnia Ścieków w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt. 8.3., do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (w oddzielnej kopercie) potwierdzający wniesienie wadium. Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

20,00

Termin wykonania zamówienia

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art.144 ust 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku zaistnienia okoliczności niekorzystnych niezależnych od stron np. warunki atmosferyczne, zdarzenia wywołane działaniem siły wyższej, zdarzenia nie do przewidzenia uniemożliwiające realizację robót. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-14, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Michal Samoylk dnia 23.06.2017
Opublikowana przez Samołyk Michał dnia 23.06.2017. Wygasa 15.07.2017. Odsłon 352, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony