Dostawa oleju napędowego dla PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. (wygasły...)

Polska-Sandomierz: Olej napędowy

2017/S 025-043685

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
PL
ul. Przemysłowa 12
Sandomierz
27-600
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Gawron
Tel.: +48 158322561
E-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl
Faks: +48 158322876
Kod NUTS: PL332

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pgkim.sandomierz.pl/

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.sandomierz.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego dla PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

Numer referencyjny: TZ/231/2017
II.1.2)Główny kod CPV
09134100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest – Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego dla PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego PN – EN 590 przez okres 4 lat w ilości 960 000 litrów tj. 960 m³.

Miejsce dostawy – Sandomierz, ul. Przemysłowa 12.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL332
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Sandomierz, ul. Przemysłowa 12.

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest – Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego dla PGKiM

w Sandomierzu Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego PN – EN 590 przez okres 4 lat w ilości 960 000 litrów tj. 960 m³.

Miejsce dostawy – Sandomierz, ul. Przemysłowa 12.

3.4. Warunki techniczne oraz zasady zmiany cen i rozliczeń paliwa:

1. Dostarczone paliwo musi spełniać Polską Normę:

— olej napędowy PN – EN 590,

2. Paliwo dostarczane będzie autocysternami do magazynu Zamawiającego, Stacja Paliw przy ul. Przemysłowej 12, 27 – 600 Sandomierz.

3. Cząstkowe dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez zamawiającego

e-mailem lub faksem nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia przez wykonawcę. Zamówienia będą składane w godzinach 7.00 – 14.00. Dostawy od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00.

4. Wykonawca zobowiązany jest do każdej dostawy dołączyć aktualny atest jakościowy producenta paliwa lub potwierdzoną kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa.

5. Do każdej dostawy należy również dołączyć dowód wydania, który powinien zawierać:

temperaturę nalewu paliwa, objętość w m³ w temperaturze nalewu, gęstość paliwa w temperaturze + 15 0C oraz masę produktu w kg i objętość w temperaturze +15 0 C.

6. Zamawiający będzie pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie. Kierowca autocysterny dostarczającej paliwo musi posiadać upoważnienie do reprezentowania wykonawcy przy pobieraniu próbek.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na koszt wykonawcy badań laboratoryjnych paliwa w zakresie zgodności właściwości dostarczonego paliwa z parametrami fizykochemicznymi przedstawionymi w ofercie przy każdej dostawie. Ewentualnie ujawnienie niezgodności parametrów próbki paliw danej dostawy z przedstawionymi w ofercie będzie uznawane za niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji.

8. W przypadku zgłoszenia reklamacji, wykonawca zobowiązany jest w ciągu 12 godzin od zgłoszenia reklamacji wymienić reklamowane paliwo na zgodne z zamówieniem w tej samej ilości i w tej samej cenie co reklamowane. Ponadto musi również wymienić paliwo które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy.

9. Autocysterny dowożące produkty muszą być zaplombowane.

10. Kierowca musi posiadać świadectwo jakości oraz dowód wydania na dostarczoną partię paliwa.

11. Próbki paliwa będą pobierane bezpośrednio z autocysterny przed zlaniem paliwa do magazynu zamawiającego w obecności upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

12. Rozliczenie dostaw paliw następować będzie zgodnie z normą PN – ISO 91 – 1, tj. w temperaturze referencyjnej + 15 0C.

Podstawa określenia ilości przyjętego paliwa będą każdorazowo wydruki ze wskazania sąd zainstalowanych w zbiornikach w stacji paliw zamawiającego. Sądy w zbiornikach mają legalizację do 31.12.2023 r.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania korekty ogólnej zamówionej ilości paliw o ( +/- ) 20 %.

14. Płatności w PLN za dostarczone paliwo będą dokonywane po przyjęciu poszczególnych partii dostawy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. W razie reklamacji zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia bez płacenia odsetek terminu płatności do czasu jej rozstrzygnięcia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/04/2017
Koniec: 15/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

 

Rok 2021.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydana na podst. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Dokument potwierdzający uprawnienia wymagane umową europejską ADR.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy- Pzp. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem zapisów art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.

Etap I. Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach (wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty i stanowić będzie wstępne potwierdzenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu (spełnia/nie spełnia).

Etap II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający wezwie w trakcie badania i oceny ofert wykonawcę do złożenia dokumentów:

1. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunek zostanie spełniony, gdy na wezwanie zamawiającego w trakcie badania i oceny ofert wykonawca złoży:

1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 000 PLN.

2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy na kwotę co najmniej 2 000 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 3 dostaw – paliwa płynnego w tym jedna dostawa na kwotę minimum 2 000 000 PLN w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

Ponadto na wezwanie zamawiającego wykonawca przedstawi:

1. Oświadczenie wykonawcy wskazujące producenta paliw i / lub dystrybutora, od którego będzie nabywał paliwo celem odsprzedaży zamawiającemu, a jeżeli wykonawca jest równocześnie producentem paliwa – składa oświadczenie iż jest producentem paliwa i że paliwo dostarczane zamawiającemu pochodzi z produkcji własnej.

2. Kopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem zawartą z producentem paliw i /lub dystrybutorem / od którego będzie nabywane paliwo celem odsprzedaży zamawiającemu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zawarto w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/03/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/05/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

 

Sekretariat PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

1.–2.2021.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia

o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 3 do SIWZ.

Ponadto do oferty zamawiający składa następujące dokumenty i załączniki:

1) Oświadczenie wykonawcy dotyczące warunków spełnienia udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 2 do SIWZ ( Jednolity europejski dokument zamówienia). Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zmówienia będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki określone w niniejszym postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jednolity europejski dokument zamówienia powinien być załączony do oferty w formie pisemnej.

2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

3) Dowód wniesienia wadium.

Każda składana oferta musi dla swej ważności być zabezpieczona wadium w wysokości: 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r.

poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP S.A. O/ Sandomierz 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840.

Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM” – Przetarg na: Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego dla PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o..

W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (w oddzielnej kopercie) potwierdzający wniesienie wadium.

Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po:

1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

2) unieważnieniu postępowania,

Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z zapisami art. 46 ust. 5.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się:

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5) i 6) wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2017

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja zatwierdzona przez Michal Samoylk dnia 04.02.2017
Opublikowana przez Samołyk Michał dnia 04.02.2017. Wygasa 11.03.2017. Odsłon 2528, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony