Przetarg (wygasły...)

Zamawiającym jest:                                                                                      

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu
Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 12

27 – 600 Sandomierz

Nr tel. +48 15/ 832 28 44, 832 36 79

Nr fax  +48 15/ 832 28 76

e-mail: sekretariat@pgkim.nazwa.pl

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust.8  Prawa zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 500 t soli do zimowego utrzymania dróg.

Sól drogowa o zawartości 97-98% NaCl z antyzbrylaczem.

Gruboziarnista – od 2,00 mm grubości.

Sól drogowa – 450 t  luzem,  50 t w workach na paletach.

 

Kod CPV   34927100-2   Sól drogowa.

 

 

 

Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr  20 lub przesyłką  pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.

Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO --- Spółki prawa handlowego ® ogłoszenia o przetargach

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2  oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1             – Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U.
z 2007 r. Nr.223  poz. 1655 z  późniejszymi zmianami ) .
Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów    ( spełnia – nie spełnia ).

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

 

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie PGKiM  w Sandomierzu
 Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 12 upływa dnia 18.02.2010 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  18.02.2010 r. godz. 1030  w w/w siedzibie zamawiającego .

Termin realizacji zamówienia:

- Pierwsza dostawa – 200 ton soli luzem termin dostawy do 7 dni od daty podpisania

  umowy.

- Druga dostawa - 250 ton soli  luzem oraz 50 ton soli w workach na paletach
 od 15 do 31  października 2010 r.

 

Termin związania  ofertą – 30 dni.

Wadium nie jest wymagane

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :

- cena 100 %

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze             od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :

  1. Grzegorz Gawron                                            (0-15) 832-25-61   
  2. Tadeusz Ślusarz                                               (0-15) 832-28-44                
  3. Marek Fajfer                                                     (0-15) 832-33-12    

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 09.02.2010 r.

 

       


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 09.02.2010
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 09.02.2010. Wygasa 18.02.2010. Odsłon 1385, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony