Przetarg (wygasły...)

TM/527/2010: Dostawa zamiatarki elewatorowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy(przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro)

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

· Adres strony internetowej zamawiającego: sekretariat@pgkim.nazwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zamiatarki elewatorowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Specyfikacja zamiatarki elewatorowej 1.Napęd poprzez WOM i układ hydrauliczny. 2.Zapotrzebowanie mocy ciągnika nie więcej niż 60 KW. 3.Zamiatarka jednoosiowa dostosowana do prędkości transportowej 25 km/h i prędkości zamiatania od 1-20 km/h. 4.Rama zabezpieczona antykorozyjnie, oś nośna resorowana. 5.Zbiornik na zmiotki powyżej 3000 l. 6.Zbiornik na wodę powyżej 1000 l. 7.Dwie szczotki boczne o średnicy min.1,2 m napędzane silnikami hydraulicznymi oraz szczotka walcowa tylna długości min 1 m i średnicy 700 mm, także napędzana silnikami hydraulicznymi. 8.Zamiatarka wyposażona w drapak przykrawężnikowy. 9.Regulowana szerokość zamiatania od 2300-2700 mm. 10.Możliwość regulacji szerokości zamiatania jak i siły docisku obu szczotek oraz kąta pochylenia szczotki prawej z pulpitu sterującego zamontowanego w kabinie pojazdu. 11.Możliwość przesuwania dyszla w prawo i w lewo podczas pracy. 12.Możliwość sterowania wszystkimi funkcjami zamiatarki z pulpitu umieszczonego w kabinie operatora. 13.Zamiatarka wyposażona w 2 sztuki pulpitów sterujących. 14.Pneumatyczny układ hamulcowy. 15.Zasilanie instalacją elektryczną 12 V. 16.Sygnał dźwiękowy przy wysypywaniu odpadów. 17.Lampa ostrzegawcza pomarańczowa umieszczona z tyłu zamiatarki. 18.Wyposażenie i oświetlenie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, klosze lamp zabezpieczone siatką ochronną. 19.Podpora dyszla z kołem. 20.Zawór do spuszczania nadmiaru wody. 21.Układ hamulcowy wyposażony w chłodnicę oleju. 22.Układ czyszczący zbiornika zmiotek i elewatora po pracy. 23.Pompa wody napędzana hydraulicznie. 24.Belka zraszająca zamontowana na zamiatarce z minimum 8 dyszami. 25.Wysyp zmiotek ze zbiornika na wysokość minimum 2,2 m. do podstawionego kontenera. 26.Zamiatarka wyposażona w dodatkowy, zapasowy komplet szczotek bocznych i szczotki tylnej 27.Dostawa loco baza PGKiM Spółka z o.o. w Sandomierzu. 28.Zamiatarka fabrycznie nowa z 2010r. lub z 2009r. przebiegiem do 20 mth., ale z upustem cenowym przynajmniej 7% od ceny zamiatarki fabrycznie nowej. 29.Zabezpieczenie zamiatarki podczas opróżniana. 30.Dostawa zamiatarki w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy. 31.Certyfikat CE. 32.Koło zapasowe do zamiatarki. 33.Gwarancja 12 miesięcy. 34.Przekazywanie zamiatarki wraz z synchronizacją wszystkich funkcji zamiatarki z ciągnikiem. 35.Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. 36.Wyposażenie zamiatarki w kliny zabezpieczające. 37.Zamiatarka wyposażona w zestaw narzędzi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.11.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

· Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 - Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr.223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) . Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia - nie spełnia ).

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością, dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Specyfikacja techniczna na przedmiot zamówienia

· III.3.3) Potencjał techniczny

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl - ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO - Spółki prawa handlowego- ogłoszen
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27 - 600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27 - 600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 23.02.2010 r.
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 23.02.2010
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 23.02.2010. Wygasa 05.03.2010. Odsłon 3549, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony