ubezpieczenie mienia (wygasły...)

TI/4015/2012

Sandomierz: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o
Numer ogłoszenia: 270477 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, -ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, -ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, -ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis, bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz spełniający art. 22 Ustawy ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 - Ustawy.Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów podlega rygorom wynikającym z Ustawy prawo zamówień publicznych (wykluczenie Wykonawcy z postępowania, bądź odrzucenie oferty).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagane
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagane
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagane
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie jest wymagane

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie wykonawcy z art. 22 i 24 Ustawy pzp -Załącznik nr 2 i 3, Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 1,Aktualny odpis z właściwego rejestru a w przypadku osób fizycznych oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, Parafowany na każdej stronie wzór umowy - Załącznik nr 4, Projekty polis ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, Ogólne i szczególne warunki poszczególnych ubezpieczeń,Pozostałe oświadczenia wymienione w formularzu ofertowym- Załącznik nr 1

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ubezpieczający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Ubezpieczającego: -zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat- w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Ubezpieczającego w terminach przewidzianych w dokumentach ubezpieczenia, -zmiany wysokości składki lub raty w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia na skutek zmian wartości majątku, -zmiany dotyczące liczby zakładów należących do Ubezpieczającego i ich formy prawnej w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębnienia lub likwidacji, -rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Ubezpieczyciela w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji, -korzystne dla Ubezpieczającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Ubezpieczyciela oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela, -zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO -Spółki prawa handlowego ogłoszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. ul Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZałączniki
Informacja zatwierdzona przez WP dnia 21.12.2012
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 21.12.2012. Wygasa 10.01.2013. Odsłon 1124, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony