przetarg nieograniczony (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawa posypywarki do likwidacji śliskości dróg”
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa posypywarki do likwidacji śliskości dróg.
Dane techniczne :

· Posypywarka przeznaczona do likwidacji śliskości dróg:
1). Suchą solą
2). Materiałami uszarstniającymi
3). Solą zraszaną solanką
· Pojemność ładunkowa : 6 m3
· Musi posiadać instalację zwilżania soli ze zbiornikami solanki o pojemności
minimum 1.750 l.
· Posypywarka musi posiadać układ sterowania z pulpitu w kabinie kierowcy
z możliwością sterowania następującymi parametrami:
1). Zakres regulacji szerokości posypywania : minimum 2 – 10 m ze zmianą co 1 metr
2). Zakres regulacji gęstości posypu:
dla soli od 5g/m2 do 40 g/m2 ze zmianą co 1 gram
dla środków uszarstniających od 20 g/m2 – 300 g/m2 ze zmianą co10 gram
3). Przycisk do chwilowego dwukrotnego zwiększania gęstości posypywania.
· Układ sterowania musi rejestrować;
Dziennie : dystans przejechany przez posypywarkę w metrach, zużycie materiałów w kilogramach, solanki w litrach ,czas pracy w godzinach,
Narastająco: dystans w kilometrach, zużycie materiałów w tonach, solanki w
litrach czas pracy w godzinach.
· Musi posiadać kartę do rejestrowania danych o pracy posypywarki i przekazywania tych danych na zewnątrz do komputera lub drukarki termicznej.
· Układ sterowania musi utrzymywać zadane parametry posypywania bez względu
na prędkość jazdy i musi posiadać możliwość zastosowania do każdego typu
samochodu bez względu na to czy samochód posiada tachograf czy nie.
· Napęd posypywarki od silnika własnego z zamontowanym alternatorem doładowującym akomulator piaskarki

· Posypywarka powinna posiadać przenośnik taśmowy.

· Powinna być dobrze zabezpieczona przed korozją, elementy nie malowane i kosz zsypowy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

· Posypywarka powinna być wyposażona w pokrywę zbiornika zasadniczego – (plandekę osłaniającą skrzynię ładunkową), kratę nasypową, czujnik posypywania na podczerwień,
· Rama posypywarki współpracująca z urządzeniem hakowym wg. normy DIN 30 722
· Długość całkowita urządzenia hakowego 4660mm (długość kontenera do 5 000mm)

Kod CPV – 29821100 - 1

Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U Nr.19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 05.10.2006 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10. 2006 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0–15 ) 832–25–61
Marek Fajfer – tel. (0-15 ) 832 -33- 12
Tadeusz Ślusarz – tel. (0 -15) 832–28–44


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 27.09.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 27.09.2006. Wygasa 05.10.2006. Odsłon 1142, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony