Usługi ubezpieczenia (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na : „ Usługi ubezpieczenia:
1. mienia
2. od szkód spowodowanych żywiołami
3. od kradzieży
4. OC z działalności
5. OC i NW komunikacyjne.
6. od następstw nieszczęśliwych wypadków
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki pokój Nr. 20 lub za zaliczeniem pocztowym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegaj ą wykluczeniu na podstawie art.24 ust. l i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. l
- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia-niespełnia ).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie upływa dnia 15.12.2005 r.
o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12. 2005 r. godz. 1030 w siedzibie
zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
· w punkcie 1- 4 od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
· w punkcie 5 jeden rok od dat zawartych w załączniku SIWZ.
· W punkcie 6 jeden rok od 17.02.2006 r.
Termin związania ofertą- 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 : Grzegorz Gawron - tel. (O - 15 ) 832 - 25 -61 Tadeusz Ślusarz - teł. ( O - 15 ) 832 - 28 - 44.

powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 22.11.2005
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 22.11.2005. Wygasa 15.12.2005. Odsłon 2257, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony