przetarg nieograniczony (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawa 400 ton soli do zimowego utrzymania dróg”
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 400 ton soli do zimowego utrzymania dróg, w tym 340 ton soli luzem oraz 60 ton soli workowanej załadowanej na paletach.
-sól drogowa o zawartości 97-98% NaCl z antyzbrylaczem
-gruboziarnista od 2,0 mm grubości
Kod CPV – 14500000-6

Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U Nr.19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – niespełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 26.09.2006 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09. 2006 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
· Pierwsza dostawa do 16 października 2006r w ilości 200 ton luzem.
· Druga dostawa do 25 listopada 2006r w ilości 140 ton luzem, oraz 60 ton soli workowanej załadowanej na paletach.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0–15 ) 832–25–61
Marek Fajfer – tel. (0-15 ) 832 -33- 12
Tadeusz Ślusarz – tel. (0 -15) 832–28–44

Ogłoszenie przekazano na portal UZP
w dniu 14.09.2006 r.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 14.09.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 14.09.2006. Wygasa 26.09.2006. Odsłon 1187, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony