zakup i dostawa 15 kompletów pojemników dzwon typu IGLOO (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
Przedmiot zamówienia : Zakup i dostawa pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 15 kompletów pojemników dzwon typu IGLOO , 10 sztuk kontenerów KP-10 Z oraz10 sztuk kontenerów KP-12 Z


Pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Jeden komplet składa się z trzech pojemników:
Opis pojemników tworzących zestaw do zbiorki szkła, makulatury, plastiku:

1. Kształt - IGLOO, dzwon.
2. Pojemność całkowita – 2,5 m3 .
3. Konstrukcja czaszy pojemnika – jednolita, kołowo-symetryczna skorupa bez łączeń. Dla pojemnika na szkło z wewnętrzną przegrodą dzielącą pojemnik na dwie komory.
4. Konstrukcja dna pojemnika – dwie klapy z gumowymi stopkami o zawiasach rozstawionych tak by klapy otwierały się jak szczęki koparki.
Dla pojemnika dwukomorowego sterowanie klapami musi umożliwić opróżnienie każdej komory osobno.
5. Materiał – czasza pojemnika – laminat poliestrowo-szklany pokryty warstwą kolorowego żelkotu.

 klapy pojemnika – laminat poliestrowo-szklany.
 przegroda ( ściana ) pojemnika dwukomorowego – laminat poliestrowo-szklany.
 okucia – stalowe, zabezpieczone przez ocynkowanie.

Dla pojemników jednokomorowych cięgno sterujące klapami skonstruowane z kółka z rurą prostokątną i pręta. Wszystkie pojemniki muszą mieć blokadę otwierania klap.
Dla pojemników dwukomorowych cięgna sterujące klapami skonstruowane z kółka z rurą prostokątną i cięgna linowego.
Śruby łączące ruchome elementy zawiesia pojemnika z nakrętkami samohamownymi.

6. Otwory wrzutowe – pojemnik na szkło okrągłe, zakryte gumą o średnicy min. 16 cm.
 pojemnik na plastik otwór okrągły, zakryty gumą średnicy min. 25 cm.
 pojemnik na makulaturę otwór prostokątny, zakryty gumą 10 x min. 38 cm.

7. Kolor pojemnika – szkło bezbarwne-biały RAL 7035, kolorowe-zielony RAL 6018.

 plastik – żółty RAL 1018.
 makulatura – niebieski RAL 5012.

8. Opróżnienie komór pojemnika – przez otwarcie klap dennych, dla pojemnika dwukomorowego osobno dla każdej komory pojemnika, dźwigiem samochodowym ( HDS ).
9. Oznakowanie – opis gromadzonego materiału

 logo właściciela oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zostanie podany po rozstrzygnięciu przetargu.
 numer fabryczny.
Trwale umieszczony na pojemnikach przez wtopienie w powierzchnię.

Pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać atest.
Producent udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonane pojemniki na okres min. 5 lat.


Parametry techniczne kontenera KP-10Z trzykomorowego do selektywnej zbiorki surowców wtórnych.

1. Płozy wykonane z C180GW.
2. Szkielet kontenera wykonany w formie ramek z profila z/g 60x40x3.
3. Pojemność kontenera wg wymiarów wewnętrznych 4000x1680x1500.
4. Poszycie podłogi z blachy S235 gr. 3,0 mm z zagięciami przy ścianach dla ułatwienia wysypu.
5. Poszycie ścian i szczytów z blachy S235 gr. 3,0 mm, falowane dla usztywnienia; ściana przednia usztywniona ceownikiem gorącowalcowanym 100.
6. Przegrody komór selekcyjnych wykonane z profila zamkniętego 40x40x2 z poszyciem blachy # 2,00 mm.
7. Blokady przegród wyprowadzone z boku kontenera; otwierane ręcznie w cyklu opróżnienia kontenera.
8. Drzwi tylne zamykane zamknięciami specjalnymi; zamiennie klapa zamykana zamknięciami burtowymi.
9. Kontener wyposażony w 6 sztuk znormalizowanych wrzutów selekcyjnych.
10. Kontener wyposażony w elementy do rozładunku bramowego i hakowego.
11. Kontener śrutowany przed malowaniem.
12. Kontener malowany dwupowłokowo – farbami alkidowymi podkładowymi i nawierzchniowymi w wybranym kolorze wg systemu RAL.
 zielony – RAL 6018.
 żółty – RAL 1018.
 niebieski – RAL 5012.
13. Gabaryty zewnętrzne : L = 4200 S = 1780 H = 1780
14. Przegroda selekcyjna na szkło (pierwsza od haka) podzielona na dwie komory i pomalowana na biało – szkło białe oraz na zielono – szkło kolorowe.
15. Komora selekcyjna na plastik pomalowana na żółto, a na makulaturę pomalowana na niebiesko.
16. Logo właściciela oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zostanie podany po rozstrzygnięciu przetargu.


Parametry techniczne kontenera KP-12Z trzykomorowego do selektywnej zbiorki surowców wtórnych.
17. Płozy wykonane z C180GW.
18. Szkielet kontenera wykonany w formie ramek z profila z/g 60x40x3.
19. Pojemność kontenera wg wymiarów wewnętrznych 4000x2180x1500.
20. Poszycie podłogi z blachy S235 gr. 3,0 mm z zagięciami przy ścianach dla ułatwienia wysypu.
21. Poszycie ścian i szczytów z blachy S235 gr. 3,0 mm, falowane dla usztywnienia; ściana przednia usztywniona ceownikiem gorącowalcowanym 100.
22. Przegrody komór selekcyjnych wykonane z profila zamkniętego 40x40x2 z poszyciem blachy # 2,00 mm.
23. Blokady przegród wyprowadzone z boku kontenera; otwierane ręcznie w cyklu opróżnienia kontenera.
24. Drzwi tylne zamykane zamknięciami specjalnymi; zamiennie klapa zamykana zamknięciami burtowymi.
25. Kontener wyposażony w 6 sztuk znormalizowanych wrzutów selekcyjnych.
26. Kontener wyposażony w elementy do rozładunku hakowego.
27. Kontener śrutowany przed malowaniem.
28. Kontener malowany dwupowłokowo – farbami alkidowymi podkładowymi i nawierzchniowymi – 120 µm w wybranym kolorze wg systemu RAL.
 zielony – RAL 6018.
 żółty – RAL 1018.
 niebieski – RAL 5012.
29. Gabaryty zewnętrzne : L = 4200 S = 230 H = 1720
30. Przegroda selekcyjna na szkło (pierwsza od haka) podzielona na dwie komory i pomalowana na biało – szkło białe oraz na zielono – szkło kolorowe.
31. Komora selekcyjna na plastik pomalowana na żółto, a na makulaturę pomalowana na niebiesko.
32. Logo właściciela oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zostanie podany po rozstrzygnięciu przetargu.
Kod CPV – 28213600-4


Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
Pierwsza część zamówienia- Zakup i dostawa 15 kompletów pojemników dzwon typu IGLOO do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
Druga część zamówienia – Zakup i dostawa 10 sztuk kontenerów KP-10Z oraz 10 sztuk kontenerów KP-12Z do selektywnej zbiorki surowców wtórnych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 10.06.2009 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.06. 2009 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
-do końca września 2009 r.

Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-26-61
2. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
3. Marek Fajfer (0-15) 832-33-12
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 02.06.2009 r.powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaWyjaśnienie do SIWZ
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 02.06.2009
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 02.06.2009. Wygasa 09.06.2009. Odsłon 2589, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony