Remont budynku (wygasły...)

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Słowackiego 5 w Sandomierzu
reprezentowana przez zarządcę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na: „ wykonanie robót remontowo-budowlanych
budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 5 w Sandomierzu
w zakresie:
· ocieplenia stropodachu
· ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji
· wymiany okien na klatkach schodowych”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
Spółki – Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w dni robocze w godz. 8.00-14.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 oraz spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 – Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin składania ofert pisemnych upływa dnia 7.07.2004 r. godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7.07.2004 r. godz. 10.00. w siedzibie Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia – 30.09.2004 r.
Termin związania ofertą – 30 dni.

Kryterium oceny ofert i znaczenie:
· cena 100 %

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
1. Grzegorz Gawron - tel. (0-15) 832-25-61
2. Wacław Tracz - tel. (0-15) 832-29-17
3. Tadeusz Ślusarz - tel. (0-15) 832-28-44

powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 22.06.2004
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 22.06.2004. Wygasa 06.07.2004. Odsłon 2924, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony