Usługa wykonania dokumentacji projektowej (wygasły...)

TW/952/2017

 

Ogłoszenie nr 54870 - 2017 z dnia 2017-03-30 r.

 

Sandomierz: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sandomierzu w rejonie ulic: Księcia Henryka Sandomierskiego, Salve Regina, Podgórze, Kwiatkowskiego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 83033845200000, ul. ul. Przemysłowa  12, 27600   Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 322 844, e-mail sekretariat@pgkim.nazwa.pl, faks 158 322 876. Adres strony internetowej (URL): www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak http://bip.um.sandomierz.pl → ZAKRES DZIAŁALNIA URZĘDU MIEJSKIEGO → Spółki prawa handlowego → Ogłoszenia i przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

nie adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Pisemnie, Adres: sekretariat PGKiM w Sandiomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sandomierzu w rejonie ulic: Księcia Henryka Sandomierskiego, Salve Regina, Podgórze, Kwiatkowskiego. Numer referencyjny: TW/952/2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na dwie części. Orientacyjną lokalizację dla obu części przedstawiono na mapie – zał. nr 8 do SIWZ. 3.4.1. Część pierwsza. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sandomierzu w rejonie ulic: Księcia Henryka Sandomierskiego, Salve Regina, Podgórze. Długość sieci - ok. 4 000 m Przybliżona ilość podłączeń - ok. 60 budynków. W skład części pierwszej wchodzą trzy zadania: Zadanie nr 1 – orientacyjny zakres w zał. nr 9 do SIWZ. Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Księcia Henryka Sandomierskiego w Sandomierzu” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Długość sieci - ok. 700 m Przybliżona ilość podłączeń – ok. 25 budynków Zadanie nr 2 – orientacyjny zakres w zał. nr 10 do SIWZ. Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Salve Regina w Sandomierzu” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Długość sieci – ok.1500 m Przybliżona ilość podłączeń – ok. 20 budynków. Zadanie nr 3– orientacyjny zakres w zał. nr 11 do SIWZ. Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórze w Sandomierzu” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Długość sieci – ok.1800 m Przybliżona ilość podłączeń – ok. 15 budynków 3.4.2. Część druga. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sandomierzu w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Burka, Milberta. Długość sieci - ok. 2 300 m Przybliżona ilość podłączeń – ok. 50 budynków. W skład części drugiej wchodzą dwa zadania: Zadanie nr 1– orientacyjny zakres w zał. nr 12 do SIWZ. Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Kwiatkowskiego oraz w ul. Burka w Sandomierzu” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Długość sieci – ok. 1200 m Przybliżona ilość podłączeń - ok. 20 budynków. Zadanie nr 2– orientacyjny zakres w zał. nr 13 do SIWZ. Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Kwiatkowskiego oraz w części ul. Milberta w Sandomierzu” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Długość sieci – ok. 1100 m Przybliżona ilość podłączeń - ok. 30 budynków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 6 do SIWZ. II.5) Główny kod CPV: 71320000-7 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 147

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Nie jest wymagane. Warunek zostanie spełniony przez złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Nie jest wymagane. Warunek zostanie spełniony przez złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz i informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami – zał. nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2.Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postepowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 3 usług dot. przedmiotu zamówienia, w tym jedna usługa na kwotę minimum 30 000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z po-daniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wy-konane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należy-cie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzy-skać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub cią-głych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie po-winny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - zał. nr 5 do SIWZ. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz i informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami – zał. nr 7 do SIWZ III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin wykonania zamówienia

40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12/04/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: jeden    Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sandomierzu w rejonie ulic: Księcia Henryka Sandomierskiego, Salve Regina, Podgórze.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sandomierzu w rejonie ulic: Księcia Henryka Sandomierskiego, Salve Regina, Podgórze. Długość sieci - ok. 4 000 m Przybliżona ilość podłączeń - ok. 60 budynków. W skład części pierwszej wchodzą trzy zadania: Zadanie nr 1 – orientacyjny zakres w zał. nr 9 do SIWZ. Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Księcia Henryka Sandomierskiego w Sandomierzu” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Długość sieci - ok. 700 m Przybliżona ilość podłączeń – ok. 25 budynków Zadanie nr 2 – orientacyjny zakres w zał. nr 10 do SIWZ. Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Salve Regina w Sandomierzu” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Długość sieci – ok.1500 m Przybliżona ilość podłączeń – ok. 20 budynków. Zadanie nr 3– orientacyjny zakres w zał. nr 11 do SIWZ. Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórze w Sandomierzu” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Długość sieci – ok.1800 m Przybliżona ilość podłączeń – ok. 15 budynków Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 6 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 147 5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin wykonania zamówienia

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: dwa    Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sandomierzu w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Burka, Milberta.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sandomierzu w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Burka, Milberta. Długość sieci - ok. 2 300 m Przybliżona ilość podłączeń – ok. 50 budynków. W skład części drugiej wchodzą dwa zadania: Zadanie nr 1– orientacyjny zakres w zał. nr 12 do SIWZ. Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Kwiatkowskiego oraz w ul. Burka w Sandomierzu” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Długość sieci – ok. 1200 m Przybliżona ilość podłączeń - ok. 20 budynków. Zadanie nr 2– orientacyjny zakres w zał. nr 13 do SIWZ. Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Kwiatkowskiego oraz w części ul. Milberta w Sandomierzu” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Długość sieci – ok. 1100 m Przybliżona ilość podłączeń - ok. 30 budynków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 6 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7 3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 147 5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin wykonania zamówienia

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Michal Samoylk dnia 30.03.2017
Opublikowana przez Samołyk Michał dnia 30.03.2017. Wygasa 13.04.2017. Odsłon 512, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony