Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu - ETAP I (wygasły...)

Sandomierz: Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu - ETAP I
Numer ogłoszenia: 330123 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011

Znak sprawy: TI/3776/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu - ETAP I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu. Rodzaj robót - roboty budowlane Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ b) przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ, c) projekt techniczny - załącznik nr 12 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wykonaną robotę budowlaną 36-miesięcznej gwarancji . Zamawiający zaleca, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części prac, pod warunkiem wskazania zakresu prac w ofercie - załącznik nr 8 do SIWZ. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań objętych projektem: Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu polegająca na rozbudowie istniejącego budynku . W zakres projektu wchodzą podstawowe zadania: 1.Rozbudowa hali sortowni surowców wtórnych, 2.Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, wewnętrznej instalacji wod-kan, wewnętrznej instalacji grzewczo-wentylacyjnej, 3.Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej i oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznej wewnętrznej. 4.Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej w zaznaczonym pasie na projekcie zagospodarowania działki. UWAGA: 1.Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanej pracy istniejącej już hali surowców wtórnych niezależnie od cyklu budowy . Wszystkie zaistniałe przerwy w pracy muszą być odpowiednio wcześniej bezwzględnie konsultowane i uzgodnione z Inwestorem. 2.Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu materiały z rozbiórki części istniejącej hali sortowni . Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Inwestor wskaże które z materiałów chciałby odzyskać.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.30.00-2, 45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.23.11-4, 45.26.23.10-7, 45.26.22.10-6, 45.22.35.00-1, 45.33.00.00-9, 45.22.38.10-7, 45.22.32.10-1, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-2, 45.33.12.10-1, 45.33.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 75.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) 2.Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275, ze zm.)

III.2) ZALICZKI

    * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    *

      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o

            O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1,2 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz wymaganymi treścią SIWZ. Spełnia wymagania określone ustawą prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów spełnia-nie spełnia
    *

      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o

            Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spęłnienia warunków wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres ten jest krótszy w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania- zał. nr 4 do SIWZ, Oświadczenie że wykonane roboty ujęte w zał. nr 4 do SIWZ zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
    *

      III.3.3) Potencjał techniczny

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o

            Zamawiający nie wymaga spełnienia w/w warunku
    *

      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami- zał. nr 5 do SIWZ, Oświadczenie, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia- zał nr 6 do SIWZ
    *

      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          o

            Oświadczenie o posiadanych środkach finansowych na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej do wysokości ceny złożonej oferty, Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 2000000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    *

      III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
          o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
          o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
          o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
          o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
    *

      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
          o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
          o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
          o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
    *

      III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

      III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
          o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy wg przedmiaru zamawiającego -zał. nr 11 do SIWZ, Pełnomocnictwo, Wykaz części zamówienia których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom- zał. nr 8 do SIWZ, Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia- zał. nr7 do SIWZ, Formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SIWZ, Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy - zał. nr 2 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO-Spółki prawa handlowego
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 SANDOMIERZ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 SANDOMIERZ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn. Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu w ramach osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja zatwierdzona przez dnia 14.12.2011
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 14.12.2011. Wygasa 30.12.2011. Odsłon 5220, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony