„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza”- kanalizacja sanitarna, de (wygasły...)

                                                                         Sandomierz, dn. 14.10.2010r

 

Z M I A N A   T R E Ś C I   SIWZ


Zgodnie z art.38.ust.4 ustawy –Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W pkt 11 ppkt.2 IDW- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

było:

2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie inwestycje z zakresu gospodarki wodno- ściekowej (inwestycja liniowa) o wartości netto minimum 15 000 000,00 zł każda, z których przynajmniej jedna obejmowała budowę kanalizacji lub wodociągu o długości co najmniej 4000,00 mb łącznie

jest:

2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie inwestycje z zakresu gospodarki wodno- ściekowej (inwestycja liniowa) o łącznej wartości netto minimum 30 000 000,00 zł , z których przynajmniej jedna obejmowała budowę kanalizacji lub wodociągu o długości co najmniej 4000,00 mb łącznie

W folderze pod nazwą Cz III b Projekt_bud_i_wyk_Stare_Miasto, w podfolderze T7_Kanalizacja_deszczowa usunięto foldery: Etap 2 do Etap 11 oraz folder Profile.

W folderze T7_Kanalizacja_deszczowa usunięto pliki DESZCZ_ETAP 2 NP. do DESZCZ_ETAP 11 NP.

W części III Opis_przedmiotu zamówienia pkt.3.4– Opis i charakterystyka wybranej technologii w akapicie Kanalizacja deszczowa wykreślono zapis o drenażu.
W pkt.2 –Informacje o projekcie w akapicie 10 słowa ”część przyłączy” zastąpiono słowami „w tym przyłączu”. Zmieniono również treść pkt.3.3 pt. „Renowacja oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej”.


W związku z powyższymi zmianami przesuwa się termin otwarcia ofert na dzień: 18.11.2010r godz. 10:30.


Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                             Sandomierz, dn. 14.10.2010r

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI  WODNO–ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA  SANDOMIERZA”–KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA I WODOCIĄG” 


W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 -ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień:


PYTANIE:
Czy Zamawiający uzna warunek jeśli Wykonawca przedłoży dwie referencje z inwestycji liniowych, z których jedna będzie o wartości powyżej  15 000 000,00 PLN, zaś druga będzie na kwotę niższą niż zakładały to warunki SIWZ, lecz w sumie dają one wartość wyższą niż zakładane
30 000 000,00 PLN ?

ODPOWIEDŹ : 
W pkt. 11.2.a) Instrukcji dla Wykonawców będącej częścią SIWZ, Zamawiający wymagał od Wykonawcy wykonania  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch inwestycji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej (inwestycja liniowa) o wartości netto minimum 15 000 000,00 zł każda, z których przynajmniej jedna obejmowała budowę kanalizacji lub wodociągu o długości co najmniej 4000,00 mb łącznie.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w kilku miejscach zmienił treść SIWZ. Zmiana dotyczy między innymi zapisu w pkt.11.2.a) Instrukcji dlaWykonawców.

Treść po zmianie przywołanego wyżej punktu brzmi następująco :

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch inwestycji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej (inwestycja liniowa) o łącznej wartości netto minimum 30 000 000,00 zł , z których przynajmniej jedna obejmowała budowę kanalizacji lub wodociągu o długości co najmniej 4000,00 mb łącznie.

W tej sytuacji, warunki zawarte w pytaniu, Zamawiający uzna za spełniające warunek postawiony w pkt. 11. 2. a) Instrukcji dla Wykonawców, jeżeli będzie spełniony warunek dotyczący długości.

Zmieniona treść SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

                                                                                                                                    Sandomierz, dn.18.10.2010r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI  WODNO–ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA  SANDOMIERZA”–KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA I WODOCIĄG” 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 -ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień:

PYTANIE:
Czy Zamawiający uzna warunek jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat osiągnął średnie roczne przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 10 000 000,00 PLN ?
Średnie roczne przychody ze sprzedaży zostaną ustalone poprzez zsumowanie za każdy rok i podzielone przez liczbę lat.

ODPOWIEDŹ:
W pkt. 11.4.a) Instrukcji dla Wykonawców będącej częścią SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby  osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody netto ze sprzedaży, w kwocie co najmniej 10.000.000 PLN.

Wymagania te nie ulegają zmianie.

Osiągnięcie średnich rocznych przychodów ze sprzedaży nie mniejszych niż 10 000 000,00 PLN nie będzie uznane za spełniające warunek 11.4.a) IDW dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej  Wykonawcy.

 

  
powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 04.10.2010
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 04.10.2010. Wygasa 19.11.2010. Odsłon 11732, Wersja 7
ikona drukuj
Początek strony