Zakup i dostawa 50 sztuk pojemników (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
Zakup i dostawa 50 sztuk pojemników na odpady komunalne
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 50 sztuk pojemników z tworzywa o pojemności1100 litrów
Charakterystyka techniczna pojemników o pojemności 1100 litrów:
- Wykonanie metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)
- Odporność na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia
- Wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska
- Pojemność 1100 litrów
- Odporność na promieniowanie UV
- Czterokołowy system jezdny, z blokadą dwóch przednich kół
- Pokrywa płaska wyposażona we wzmocnienie w formie wewnętrznego przetłoczenia, na całej szerokości klapy
- Pokrywa zamocowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum czterech tworzywowych bolców
- Jeden uchwyt do podnoszenia klapy na całej szerokości klapy
- Przystosowanie do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową
- Oznaczenie symbolem bezpieczeństwa CE
- Wykonanie zgodnie z normą PN-EN-840 (normę dołączyć w języku polskim)
- Atest PZH (Państwowy Zakład Higieny)-dołączyć atest
- Rok produkcji 2009, fabrycznie nowe – dołączyć oświadczenie
- Kolor – zielony , gładkie ścianki
Kod CPV – 28213600-4


Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 20.05.2009 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05. 2009 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
-trzy tygodnie od daty podpisania umowy

Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-26-61
2. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
3. Marek Fajfer (0-15) 832-33-12
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 07.05.2009 r.powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 07.05.2009
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 07.05.2009. Wygasa 19.05.2009. Odsłon 2600, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony