Przetarg sól (wygasły...)

TM / 3233/2010 : Dostawa 400 ton soli Nie Dróg zimowego utrzymaniawzwodu.
Ogłoszenia Numer: 313013 - 2010; danych zamieszczenia: 05.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenia Zamieszczanie: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Sekcja I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Przedsiębiorstwo oo, ul. z 12, 27-600 Sandomierz, woj. Przemysłowa , ul. świętokrzyskie 015 8322844, faks 015 8322876.

I. 2) Włączanie symulacji ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z oo.

Sekcja II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) NAZWA nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 400 ton soli do zimowego Dróg utrzymaniawzwodu ..

II.1.2) Włączanie symulacji zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia Oraz wielkości Lub zakresu: drogowa o zawartości 97-98% NaCl z. antyzbrylaczem Sól Gruboziarnista - od 2,00 mm grubości. drogowa Sól - 360 ton luzem, 40 ton w workach Na paletach ..

) CZY udzielenie zamówień uzupełniających SIĘ przewiduje II.1.4: Nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2.

II.1.6) dopuszcza złożenie oferty SIĘ CZY częściowej: Nie.

II.1.7) dopuszcza złożenie oferty wariantowej SIĘ CZY: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB Termín WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

Sekcja III: Informacje O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Na pewno chodziło INFORMACJA wadium: Nie żartem Wadium wymagane.

III.2) ZALICZKI

· powrót...
Wersja : 1 2 3 4 

Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 05.11.2010
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 05.11.2010. Wygasa 17.11.2010. Odsłon 5485, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony