Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :

Przedmiot zamówienia : Zakup i dostawa ładowarki kołowej.
Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ładowarki kołowej-czołowej.
Charakterystyka techniczna:
1. Łyżka o pojemności 2,8 m3 – 3,3 m3
2. Klimatyzacja
3. Mechanizm zapobiegający kołysaniu przy pełnej łyżce
4. Układ tłumienia drgań osprzętu roboczego
5. Automatyczne poziomowanie łyżki
6. Wszystkie podzespoły wchodzące w skład ładowarki wyprodukowane
przez jednego producenta
7. Silnik o mocy 175 – 200 KM , spełniający normę czystości emisji spalin EU
Stage III A
8. Hydrauliczny układ hamulcowy
9. Układ hydrauliczny wyposażony w pompę osiowo- tłokową lub
wielotłoczkową o zmiennej wydajności
10. Opony spełniające normę 20,5 R25 L 2
11. Obręcze kół przystosowane do opon krajowych producentów
12. Gwarancja 12 miesięcy obejmująca całą ładowarkę
13. Układ chłodzenia silnika wyposażony w układ somooczyszczania
14. Serwis w odległości do 200 km
15. Szkolenia operatora i mechanika zamawiającego przez dostawcę
w swoim serwisie bezpłatnie
16. Łyżka wyposażona w zęby i wymienne lemiesze
17. Ładowarka fabrycznie nowa 2009 r.
18. Oświetlenie kabiny z lampką punktową
19. Regulowana kolumna kierownicy( kąt pochylenia i wysokość)
20. Oświetlenie drogowe : światła pozycyjne , mijania drogowe,
kierunkowskazy , hamulcowe
21. Oświetlenie robocze: reflektory- 2 przednie, 2 tylne
22. Pomarańczowe światło ostrzegawcze – kogut
23. Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego
24. Automatycznie zapalane światła robocze tylne po włączeniu biegu
wstecznego
25. Automatyczne poziomowanie łyżki i automatyczne ustawienie
wysokości podnoszenia wysięgnika
26. Układ hamulcowy i kierowniczy bezpieczeństwa
27. Zaczep holowniczy
28. Zestaw narzędzi
29. Katalog części zamiennych
30. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa w języku polskim wersja papierowa
i na płycie DVD
31. Certyfikat zgodności CE

Kod CPV – 29522500-9


Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 01.10.2009 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.10. 2009 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
- do dwóch tygodni od daty podpisania umowyTermin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %


Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-26-61
2. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
3. Marek Fajfer (0-15) 832-33-12
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22.09.2009 r.powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 23.09.2009
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 23.09.2009. Wygasa 01.10.2009. Odsłon 2518, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony