przetarg nieograniczony (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Termomodernizacja budynku administracyjnego metodą lekką mokrą”

Przedmiot zamówienia:
Termomodernizacja budynku administracyjnego metodą lekką mokrą przy ulicy Przemysłowej 12 w Sandomierzu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ
Kod CPV-45321000-3
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U Nr.19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 20.09.2006 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09. 2006 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- dwa miesiące od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0–15 ) 832–25–61
Adam Dull – tel. (0-15 ) 832 -36- 79
Tadeusz Ślusarz – tel. (0 -15) 832–28–44

Ogłoszenie przekazano na portal internetowy UZP
w dniu 12.09.2006 r.

powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 12.09.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 12.09.2006. Wygasa 20.09.2006. Odsłon 2808, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony