Zakup i dostawę koparko-ładowarki wraz z osprzętem (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawę koparko-ładowarki wraz z osprzętem”
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem. Charakterystyka przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
W skład osprzętu wchodzą między innymi: łyżka o szerokości 300 mm, pług odśnieżny z hydraulicznym systemem podnoszenia i opuszczania, osprzęt ładowarkowy, osprzęt koparkowy podsiębierny.
Koparko-ładowarka wraz z osprzętem muszą być fabrycznie nowe.
Kod CPV – 29522600-0, Kod CPV – 29222000-1
Miejsce realizacji zamówienia – Sandomierz ul. Przemysłowa 12.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki – pokój nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów (spełnia-niespełnia).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 26.01.2006 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01. 2006 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0 – 15 ) 832 – 25 –61
Kazimierz Stolarski – tel. (0-15 ) 832-29-42
Tadeusz Ślusarz – tel. ( 0 - 15 ) 832 – 28 – 44


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 09.01.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 09.01.2006. Wygasa 25.01.2006. Odsłon 1127, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony