Przetarg na samochody używane (wygasły...)

TM/ 3308 /2010 : Dostawa 2 sztuk samochodów używanych, urządzenia hakowego oraz cysterny asenizacyjnej.
Numer ogłoszenia: 319021 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8322844, faks 015 8322876.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 2 sztuk samochodów używanych, urządzenia hakowego oraz cysterny asenizacyjnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Specyfikacja techniczna: Używane podwozie samochodu ciężarowego 18 ton zabudowane urządzeniem hakowym i cysterną asenizacyjna fabrycznie nowymi. Parametry podwozia. 1. Rok prod. 2005-2006. 2. Dopuszczalna masa całkowita 18000kg. 3. Napęd 4x2 4. Podwozie dwuosiowe. 5. Silnik o mocy 250 KM. 6. Hamulec silnikowy - klapowy na wydechu. 7. Skrzynia biegów manualna 9 stopniowa, dolny/górny zakres. 8. Kabina dzienna w kolorze białym dwu miejscowa. 9. Zawieszenie kabiny na tulejach gumowych przód/tył. 10. Przeszklona tylna ściana kabiny, 2 szyby. 11. Wlot powietrza wysoki z boku kabiny. 12. Jednostopniowy filtr powietrza. 13. Przednie zawieszenie resory paraboliczne wzmocnione. 14. Nośność osi przedniej - nie mniejsza niż 7100 kg. 15. Tylne zawieszenie pneumatyczne. 16. Nośność tylnego zawieszenia 11500 kg. 17. Podgrzewane lustra zewnętrzne. 18. Ręcznie sterowane podnośniki szyb. 19. Blokada mechanizmu różnicowego. 20. Przystawka odbioru mocy. 21. Zbiornik paliwa o pojemności około 150l. 22. Rozmiar kół 315/80R22,5. 23. Udokumentowany przebieg. 24. Podwozie po przeglądzie eksploatacyjnym: wymiana wszystkich filtrów i oleju w silniku. 25. Zamontowana lampa ostrzegawcza zespolona w kolorze pomarańczowym. 26. Koło zapasowe. Zabudowa - urządzenie hakowe rok produkcji 2010 1. Przeznaczona do załadunku, transportu i rozładunku kontenerów o ciężarze całkowitym nie mniejszym niż 9000 kg ( masa ładunku wraz z kontenerem ). 2. Długość całkowita urządzenia min. 4.400 mm. 3. Wysokość haka 1.200mm. 4. Sterowanie pneumatyczne z kabiny kierowcy oraz awaryjnie mechaniczne poprzez cięgna umieszczone na ramie hakowca. 5. Zakres obsługiwanych kontenerów: długość od 3.300 do 4.500 mm. 6. Bez rolek prowadzących na podłużnicach ramy hakowej. 7. Roztaw rolek najazdowych 1030 mm. 8. Rolki najazdowe osadzone na niezależnej osi w stosunku do osi ramy tylnej. 9. Hydrauliczny mechanizm blokujący kontener na samochodzie. 10. Rama nośna oraz profile urządzenia wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości. 11. Dodatkowe wprowadzenie hydrauliki na szybkozłącza do napędu urządzeń beczki asenizacyjnej. Dokumentacja urządzenia: - Instrukcja Eksploatacji i Konserwacji ( instrukcja obsługi, charakterystyka techniczna urządzenia, instrukcja BHP, instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw wykaz części zamiennych, karta gwarancyjna urządzenia) - Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń - Dziennik Konserwacji - Rejestracja urządzenia w UDT -Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia. - Dokumentacja umożliwiająca rejestracje pojazdu ( homologacja lub świadectwo badania jednostkowego ) Gwarancja na urządzenie hakowe: - Okres gwarancji 24 miesiące. - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmujący cały kraj ZABUDOWA - FABRYCZNIE NOWA CYSTERNA ASENIZACYJNA O POJEMNOŚCI 7200L. WRAZ Z OSPRZĘTEM O NAPĘDZIE HYDRAULICZNYM ROK PRODUKCJI 2010 - Zbiornik cylindryczny o pojemności całkowitej 7200 m3 wykonany z blachy o grubości 5 mm z dwoma pierścieniami wzmacniającymi na zewnątrz zbiornika. - Zbiornik wyposażony w dwie przegrody -Falochrony - w przedniej i tylnej części. - Nachylenie zbiornika 5-8 stopni ku tyłowi. - Kompresor z napędem hydraulicznym o wydajności nie mniejszej niż 500m3/godz. - Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem. - Głębokość zasysania min 6m. - Czas napełniania zbiornika max. 9min. - Wąż ssąco - tłoczący O=110mm, długość 8m, O ścianki 6,5 mm zakończony kratką. - Tylna dennica otwierania i ryglowana ręcznie. - Dennica z dolnym przyłączem strażackim śr. 110 mm oraz dolną zasuwą. - Dennica otwierana do góry. - Zasuwa tylna wyposażona w zawór odpowietrzający. - Rynny na węże wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3 mm długość 2,5m wyposażone w zawory spustowe. - Górny zawór pływakowy znajdujący się wewnątrz zbiornika z podwójnymi kulami. - Dolny zawór pływakowy znajdujący się nad kompresorem. - Płynowskaz. - Urządzenie do pomiaru pobranej ilości ścieków, w przedniej części zbiornika wyskalowany płynowskaz O=60 mm, długość 80 cm wykonany z poliwęglanu - W przedniej części zbiornika zamontowany manowakuometr. - W przedniej części zamontowany wychwytywacz oleju smarującego. - Tłumik hałasu. - Dodatkowe sterowanie kompresorem umiejscowione w tylnej części zabudowy. - Kompresor wyposażony w kroplomierz do regulacji smarowania. - Zbiornik oleju o pojemności 45 litrów wyposażony w filtr. - Obsługa przez jedną osobę. - Na kompresorze zawór podciśnienia wyregulowany na 0,8 MPA. - Na kompresorze zawór nadciśnienia wyregulowany na 1,25 MPA. - Kompresor napędzany hydraulicznie hydromotorem - Przeniesienie napędu z podwozia przystawką odbioru mocy i pompą hydrauliczną. - W tylnej części zbiornika lampa błyskowa -KOGUT - W tylnej części zbiornika lampa oświetleniowa strefę pracy -HALOGEN - Kolor zbiornika pomarańczowy RAL 2003. Używane podwozie samochodu ciężarowego 11 ton, zabudowana skrzynia ładunkowa z żaluzją 1. Rok prod. 2003 - 2004. 2. Dopuszczalna masa całkowita 11000kg. 3. Napęd 4x2 4. Podwozie dwuosiowe. 5. Silnik o mocy 180 KM. 6. Hamulec silnikowy - klapowy na wydechu. 7. Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa. 8. Kabina dzienna w kolorze białym dwu miejscowa. 9. Zawieszenie kabiny na tulejach gumowych przód/tył. 10. Wlot powietrza wysoki z boku kabiny. 11. Jednostopniowy filtr powietrza. 12. Przednie zawieszenie resory paraboliczne . 13. Tylne zawieszenie pneumatyczne. 14. Podgrzewane lustra zewnętrzne. 15. Blokada mechanizmu różnicowego. 16. Rozstaw osi 4900 mm. 17. Zbiornik paliwa o pojemności około 120l. 18. Rozmiar kół R 17,5. 19. Udokumentowany przebieg. 20. Podwozie po przeglądzie eksploatacyjnym: wymiana wszystkich filtrów i oleju w silniku. 21. Zabudowa typu firanka. 22. Wymiary wewnętrzne zabudowy: dł.6500 mm, szer. 2500 mm, wys. 2500 mm. 23. Zabudowa zamykana żaluzją o wymiarach 2200 mm. 24. Koło zapasowe. 25. Zamontowana lampa ostrzegawcza zespolona w kolorze pomarańczowym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.53.00-9, 34.14.45.20-9, 42.41.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 - Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) . Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ. Spełnią wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zawarte w SIWZ . Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia - nie spełnia ).

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością, dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Specyfikacja techniczna na przedmiot zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl - ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO - Spółki prawa handlowego - ogłos
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat PGKiM Sandomierz Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 10.11.2010
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 10.11.2010. Wygasa 19.12.2010. Odsłon 1420, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony