Dostawa, montaż, podłączenie i rozruch przepompowni ścieków sanitarnych (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie i rozruch przepompowni ścieków sanitarnych w Sandomierzu przy ul. Żwirki i Wigury.
Kod CPV-45232423-3.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki pokój Nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie upływa dnia 05.07.2005 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.07. 2005 r. godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- 7 tygodni od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0 – 15 ) 832 – 25 –61
Kazimierz Stolarski – tel. (0-15 ) 832-29-42
Tadeusz Ślusarz – tel. ( 0 - 15 ) 832 – 28 – 44

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 15.06.2005
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 15.06.2005. Wygasa 04.07.2005. Odsłon 1025, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony