Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na : „ Usługi ubezpieczenia:

1. od szkód spowodowanych żywiołami
2. od kradzieży
3. OC z działalności
4. OC i NW komunikacyjne.
5. od następstw nieszczęśliwych wypadków
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl ® podmioty gospodarcze własne i zależne ® ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity (Dz.U. z 2006 r Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 14.12.2006 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12. 2006 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego / sekretariat /.Termin realizacji zamówienia:
· w punkcie 1- 3 od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.
· w punkcie 4 jeden rok od dat zawartych w załączniku SIWZ.
· W punkcie 5 jeden rok od 17.02.2007 r.
Termin związania ofertą- 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 : Grzegorz Gawron - tel. (O - 15 ) 832 - 25 -61 Tadeusz Ślusarz - teł. ( O - 15 ) 832 - 28 - 44.

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaodpowiedź
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 29.11.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 29.11.2006. Wygasa 14.12.2006. Odsłon 5034, Wersja 4
ikona drukuj
Początek strony