Zakup i dostawę oraz montaż urządzenia do wytwarzania solanki (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na : „ Zakup i dostawę oraz montaż urządzenia do wytwarzania solanki."
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
Spółki pokój Nr. 20 lub za zaliczeniem pocztowym w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art.24 ust. l i 2 oraz spełniaj ą warunki określone w art. 22 ust. l -
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie upływa dnia 06.12.2004 r.
o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.12. 2004 r. godz. 10.30 w siedzibie
zamawiającego,/ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2004 r.
Termin związania ofertą- 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (O - 15 ) 832 - 25 -61
Tadeusz Ślusarz - tel. ( O - 15 ) 832 - 28 - 44
Marek Fajfer - tel. ( O - 15 ) 832 -33 - 12.

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 18.11.2004
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 18.11.2004. Wygasa 05.12.2004. Odsłon 944, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony