linia technologiczna sortownicza surowców wtórnych (wygasły...)

25/05/2012    S99    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Sandomierz: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

2012/S 99-164754

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12
Osoba do kontaktów: Grzegorz Gawron
27-600 Sandomierz
POLSKA
Tel.: +48 158322561
E-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl
Faks: +48 158322876

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pgkim.sandomierz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Sp. z o.o. ze 100 % udziałem Gminy Sandomierz
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi Komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu: etap II – Zakup wyposażenia.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sandomierz, ul. Przemysłowa 12.

Kod NUTS PL332

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest - zakup, dostawa wyposażenia oraz montaż i uruchomienie linii technologicznej sortowniczej surowców wtórnych. Linia ta jest przeznaczona do prowadzenia następujących procesów:
— segregacja w kabinie sortowniczej surowców wtórnych pochodzących ze zbiórki selektywnej lub w postaci frakcji suchej ze zbiórki w systemie dualnym,
— belowanie wysegregowanych surowców wtórnych,
— belowanie czystych surowców z pominięciem segregacji,
— separacja metali żelaznych znajdujących się w strumieniu surowców,
— eliminacja na przesiewaczu dyskowym zanieczyszczeń mineralnych w strumieniu balastu z taśmy sortowniczej.
Postępowanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn. Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu w ramach osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42900000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 575 805,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.7.2012. Zakończenie 31.3.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każda składana oferta musi dla swej ważności być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert.
8.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zmianami).
8.4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek:
PKO BP S. A. O/ Sandomierz 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840.
Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „Wadium„ - Przetarg na: „Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu: etap II – Zakup wyposażenia.
8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 8.3., do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (w oddzielnej kopercie) potwierdzający wniesienie wadium.
Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8.6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
2) unieważnieniu postępowania,
8.7. Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
8.9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Postępowanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn. Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu w ramach osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - finansowanie w 50 %. 50 % środki własne zamawiającego. Wszelkie rozliczenia dotyczące powyższego zamówienia dokonywane będą w PLN.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1,2 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz wymaganymi treścią SIWZ. Spełnia wymagania określone ustawą prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów spełnia-nie spełnia.
6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.
2) Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2.
3) Oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3.
6.2. Do oferty należy dołączyć również następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
5) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 3 dostaw i montażu urządzeń technologicznych w tym jedno zadanie w zakresie sortowania i recyklingu odpadów na kwotę brutto minimum 1 200 000,00 PLN w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
6) Oświadczenie dostawcy o fabrycznie nowych urządzeniach, maszynach i pojemnikach– wyprodukowanych w 2012-2013 roku.
7) Oświadczenie dostawcy o zgodności dostarczonych urządzeń, maszyn i pojemników z zapisami w SIWZ.
8) certyfikaty zgodności CE na wszystkie maszyny i urządzenia.
9) wykaz punktów serwisowych dla maszyn i urządzeń będących przedmiotem zamówienia - które muszą się znajdować na terenie kraju. Serwis – usunięcie usterek w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia.
10) opłaconą aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
11) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
15) kosztorys ofertowy na przedmiot zamówienia zgodny z kosztorysem ślepym.
6.3. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.4. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.
6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. p.pkt 1) do 3) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
6.6. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodu wniesienia wadium.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 12) informację z banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej w której Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia tj. minimum 100 000 PLN lub potwierdzającą zdolność kredytową na ww. kwotę wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
13) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres.
14) pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do SIWZ,
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TI/1584/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.7.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.7.2012 - 10:30

Miejscowość:

Sekretariat PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja Przetargowa oraz Wykonawcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Postępowanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn. Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu w ramach osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/ Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dniu od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27.ust. 2, albo w terminie 15 dniu - jeżeli zostały wysłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:22.5.2012
powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Informacja zatwierdzona przez WP dnia 25.05.2012
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 25.05.2012. Wygasa 06.07.2012. Odsłon 7052, Wersja 5
ikona drukuj
Początek strony