Zakup dostawa montaż i uruchomienie kotła CO (wygasły...)

Sandomierz 25.08. 2005 r.TM / 2345 / 2005

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na :
Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa montaż i uruchomienie kotła wodnego żeliwnego niskotemperaturowego o mocy 240 kW do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz dostawę montaż i uruchomienie urządzenia do uzdatniania i zmiękczania wody wraz z wyposażeniem dla potrzeb centralnego ogrzewania.
Kod CPV-28221220-5 , Kod CPV-45331110-0
Kod CPV-29241233-2 , Kod CPV-50951411-0

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub za zaliczeniem pocztowym w godz. 8.00 –14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 14.09.2005 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09. 2005 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0 – 15 ) 832 – 25 –61
Andrzej Bednarczyk – tel. (0-15 ) 832-36-79
Tadeusz Ślusarz – tel. ( 0 - 15 ) 832 – 28 – 44
powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 25.08.2005
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 25.08.2005. Wygasa 14.09.2005. Odsłon 1101, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony