Zakup i dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego (wygasły...)

14/02/2013    S32    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Sandomierz: Olej napędowy

2013/S 032-050356

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakup i dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego
ul. Przemysłowa 12
Osoba do kontaktów: Grzegorz Gawron
27-600 Sandomierz
POLSKA
Tel.: +48 158322561
E-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl
Faks: +48 158322876

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pgkim.sandomierz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi Komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sandomierz, ul. Przemysłowa 12

Kod NUTS PL332

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest –dostawa oleju napędowego PN – EN 590 przez okres 4 lat
w ilości 302 m3 rocznie
1. Dostarczone paliwo musi spełniać Polską Normę :
- olej napędowy PN – EN 590,
2. Wykonawca wskaże producenta paliw i / lub dystrybutora , od którego będzie nabywane paliwo celem odsprzedaży Zamawiającemu poprzez złożenie na tę okoliczność stosowanego oświadczenia. Oświadczenie to musi być załączone do oferty. Jeżeli dostawca jest równocześnie producentem paliwa – składa oświadczenie, iż jest producentem paliwa i że paliwo dostarczane zamawiającemu pochodzi z produkcji własnej. Wykonawca złoży także oświadczenie, iż oferowane paliwo jest wytworzone i transportowane zgodnie
z wymaganiami ISO – oświadczenie to musi być załączone do oferty. Zamawiający, wymaga aby wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego okazał zamawiającemu umowę zawartą z producentem paliw i /lub dystrybutorem / od którego będzie nabywane paliwo celem odsprzedaży zamawiającemu.
Zamawiający wymaga również aby wybrany wykonawca przedstawił zamawiającemu przed zawarciem umowy certyfikat potwierdzający, iż paliwo zostało wytworzone i transportowane zgodnie z wymaganiami Producenta paliwa.
3. Paliwo dostarczane będzie autocysternami loco magazyn Zamawiającego, Stacja Paliw przy ul. Przemysłowej 12, 27 –600 Sandomierz.
4. Cząstkowe dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez zamawiającego faksem nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia przez wykonawcę. Zamówienia będą składane w godzinach 7.00 – 14.00. Dostawy od poniedziałku do piątku w dni robocze.
5. Wykonawca zobowiązany jest do każdej dostawy dołączyć aktualny atest jakościowy producenta paliwa lub potwierdzoną kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa
6.Do każdej dostawy należy również dołączyć dowód wydania, który powinien zawierać :
temperaturę nalewu paliwa, objętość w m3 w temperaturze nalewu, gęstość paliwa
w temperaturze + 15 0C oraz masę produktu w kg i objętość w temperaturze +15 0 C.
7. Zamawiający będzie pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie. Kierowca autocysterny dostarczającej paliwo musi posiadać upoważnienie do reprezentowania wykonawcy przy pobieraniu próbek.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na koszt wykonawcy badań laboratoryjnych paliwa w zakresie zgodności właściwości dostarczonego paliwa
z parametrami fizykochemicznymi przedstawionymi w ofercie przy każdej dostawie. Ewentualnie ujawnienie niezgodności parametrów próbki paliw danej dostawy
z przedstawionymi w ofercie będzie uznawane za niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji.
9.W przypadku zgłoszenia reklamacji, wykonawca zobowiązany jest w ciągu 12 godzin od zgłoszenia reklamacji wymienić reklamowane paliwo na zgodne z zamówieniem w tej samej ilości i w tej samej cenie co reklamowane. Ponadto musi również wymienić paliwo które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy.
10. Autocysteny dowożące produkty muszą być zaplombowane.
11. Kierowca musi posiadać świadectwo jakości oraz dowód wydania na dostarczoną partię paliwa.
12. Próbki paliwa będą pobierane bezpośrednio z autocysterny przed zlaniem paliwa do magazynu zamawiającego w obecności upoważnionych przedstawicieli zamawiającego
i wykonawcy.
13. Rozliczenie dostaw paliw następować będzie zgodnie z normą PN – ISO 91 – 1, tj.
w temperaturze referencyjnej + 15 0 C.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania korekty ogólnej zamówionej ilości paliw
o ( +/- ) 20%.
15. Płatności w PLN za dostarczone paliwo będą dokonywane w terminie 7 dni od terminu dostawy poszczególnych partii i wystawieniu faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
16. Zmiany cen paliw mogą następować w następujących przypadkach :
a) zmiana wysokości podatków nakładanych na paliwa VAT i akcyza,
b) zmiana cen ropy naftowej oraz gotowych produktów na światowych giełdach,
c) zmiana kursu dolara,
d) zmiany ceny mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku zmiany ceny producenta,
e) dostawca zobowiązany jest do obniżenia ceny za dostawę produktu w przypadku obniżenia ceny przez producenta.
17. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Podstawą do określenia ceny oferowanego oleju napędowego będzie cena oleju napędowego ekodiesel PN – EN 590 obowiązującą

w dniu dostawy według komunikatów cenowych podawanych na oficjalnej stronie internetowej PKN ORLEN ( www.orlen.pl ) dla odbioru autocysternami podwyższona/obniżona o wielkość marży/upustu ( stałe, wyrażone w zł/m3 ) zgodnie ze złożoną ofertą.

18. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczania w okresie letnim tj. od
15 kwietnia do15 października paliwa letniego natomiast w okresie zimowym tj. od
16 października do 14 kwietnia paliwa zimowego
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09134100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 304 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
8.1. Każda składana oferta musi dla swej ważności być zabezpieczona wadium
w wysokości: 105 000,00 zł ( słownie : sto pięć tysięcy złotych 00/100 ).
8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert.
8.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zmianami ).
8.4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek :
PKO BP S. A. O/ Sandomierz 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840.
Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM„ - Przetarg na: Zakup i dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego.
8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych
w pkt. 8.3., do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (w oddzielnej kopercie) potwierdzający wniesienie wadium.
Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8.6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
2) unieważnieniu postępowania,
8.7. Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
8.9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń
o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.
2) Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2.
3) Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3.
4) Podwykonawcy – załącznik nr 5
6.2. Do oferty należy dołączyć również następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
5) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 3 dostaw – paliwa płynnego w tym jedna dostawa na kwotę minimum 2 000 000,00 złotych
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zał. Nr 6 do SIWZ.
6) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
7) opłaconą aktualną polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
9) informację z banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej w której Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia tj. minimum
300 000 PLN lub potwierdzającą zdolność kredytową na ww. kwotę wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
10) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe , a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres.
11) pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do SIWZ,
6.3. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.4. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.
6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów , o których mowa w pkt. 6.2. p.pkt.1) do 3) i p.pkt. 8) składa dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 9) informację z banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej w której Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych zapewniających wykonanie zamówienia tj. minimum
300 000 PLN lub potwierdzającą zdolność kredytową na ww. kwotę wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TI/476/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.3.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.3.2013 - 10:30

Miejscowość:

Sekretariat PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/ Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowe kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180. – 198 ust. 1 ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dniu od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27.ust. 2, albo w terminie 15 dniu - jeżeli zostały wysłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198 a – 198 g ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/ Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:11.2.2013
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja zatwierdzona przez WP dnia 14.02.2013
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 14.02.2013. Wygasa 27.03.2013. Odsłon 3538, Wersja 3
ikona drukuj
Początek strony