PRZETARG (wygasły...)

Gmina Sandomierz – działający w jej imieniu zarządca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Dostawa i wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych
w Sandomierzu ”.
Przedmiot zamówienia:

Dostawa i wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą jednoramową, rozwierno - uchylną ze szprosami o ogólnej powierzchni 77,30 m2 w budynkach mieszkalnych „Starego Miasta „
w Sandomierzu stanowiących własność Gminy Sandomierz, administrowanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu wg. adresów
i kolorystyki wskazanych przez Zamawiającego
Kod CPV 45400000-1 ,CPV 45450000-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki w pokoju nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ:
http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy ,którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust.1
Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej .
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia
20.10. 2006 r. o godz. 10.00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10. 2006 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).
Termin realizacji zamówienia - do 30 listopada 2006 r.
Termin związania z ofertą - 30 dni .
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
-cena 100%
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
Grzegorz Gawron - tel. nr 0-15 832-25-61
Wacław Tracz - tel. nr 0-15 832-29-17
Tadeusz Ślusarz - tel. nr 0-15 832-28-44Ogłoszenie przekazano na portal UZP
w dniu 12.10.2006 r.

powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 12.10.2006
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 12.10.2006. Wygasa 30.11.2006. Odsłon 2333, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony