Zakup i dostawa rur wodociągowych z tworzyw sztucznych (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na :
„Zakup i dostawa rur wodociągowych z tworzyw sztucznych”
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rur wodociągowych PCV i PE w niżej podanych ilościach :
- rury PCV ciśnieniowe kielichowe typu W, na ciśnienie 1,0 Mpa łączone na pierścień o średnicy zewnętrznej 90 mm w ilości 112m.
- rury PCV kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o średnicy zewnętrznej 160 mm w ilości 1456 m.
- rury z polietylenu PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm w ilości 16 m.
- rury z polietylenu PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 250 mm w ilości 6 m
Kod CPV – 25212200-2
Miejsce realizacji zamówienia – Sandomierz ul. Przemysłowa 12.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki – pokój nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 13.09.2005 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09. 2005 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia- 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0 – 15 ) 832 – 25 –61
Kazimierz Stolarski – tel. (0-15 ) 832-29-42
Tadeusz Ślusarz – tel. ( 0 - 15 ) 832 – 28 – 44

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 24.08.2005
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 24.08.2005. Wygasa 12.09.2005. Odsłon 1145, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony