Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ogłasza przetarg nieograniczony na : Usługi ubezpieczenia:

1. od szkód spowodowanych żywiołami - kod CPV 66336310-0
2. od kradzieży- kod CPV 66336000-4
3. OC z działalności - kod CPV 66333000 -3
4. OC i NW komunikacyjne - kod CPV 66334100 –l
5. od następstw nieszczęśliwych wypadków – kod CPV – 66331100-0

Przedmiotem zamówienia jest usługa na ubezpieczenie

1) Ubezpieczenie od szkód spowodowanych żywiołami w pełnym zakresie, w tym:
1.1.Szkody na wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego.
1.2.Ulewnego deszczu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, uderzenia pojazdu, zalania, zalegania śniegu lub lodu, zapadania się ziemi, osunięcia ziemi, powodzi.
1.3.Szkód powstałych na wskutek prowadzenia akcji gaśniczej lub ratowniczej.
1.4.Szkody powstałe w systemie łączności i komputerowym.
1.5.Szkody budynków mieszkalnych i użytku publicznego wg wykazu, gdzie właścicielem jest gmina Sandomierz.
WARTOŚCI:
a) budynki i budowle gotowe - wartość 37.043.393,04 zł
b) maszyny i urządzenia - wartość 300.000,00 zł w tym sprzęt elektroniczny
150.000,00 zł
c) majątek obrotowy - wartość 300.000,00 zł w tym paliwo i zapasy magazynowe
d) budynki mieszkalne i użytkowe według wykazu – wartość 23.072.077,15 zł
- franczyza redukcyjna –zero zł, franczyza integralna- zero zł

2) Kradzież, w tym:
2.1.Ubezpieczenie mienia stanowiącego własność, mienie pracownicze, monety z myjni i wyposażenie.
2.2.Kradzieży z włamaniem w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, bądź prowadzoną akcją gaśnicza lub ratownicza.
2.3.Kradzieży programów komputerowych, dokumentów, akt itp.

WARTOŚCI:
a) majątek obrotowy - wartość 100. 000,00zł
b) maszyny i urządzenia - wartość 60. 000,00 zł
c) wartości pieniężne poza schowkami — wartość 30.000,00 zł
d) wartości pieniężne w schowkach - wartość 30. 000,00 zł
e) wartości pieniężne w transporcie - wartość 30. 000,00 zł
- franczyza redukcyjna – zero zł, franczyza integralna- zero zł
3) OC z działalności, w tym:
3.1.Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez niego poszkodowanemu czynem niedozwolonym pozostającym w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarcza określoną w umowie ubezpieczenia.
3.2.Za szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego, pełnomocników w związku z czynnościami służbowymi lub objętych zakresem umocowań.
3.3. Wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia.
3.4.O.C. pracodawcy za wypadki przy pracy i po pracy.
3.5. O.C. w zakresie szkód powstałych na skutek zalania i innych skutków w następstwie awarii instalacji centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjnych i innych.
3.6.Należytego wykonania usług prowadzonych przez Spółkę.

WAROŚCI:


a) OC pracodawcy - wartość 500. 000,00 zł
b) OC deliktowe - wartość 500. 000,00zł
c) OC zarządcy nieruchomości - wartość 250.000,00 zł
d) Wacław Tracz jako zarządca nieruchomości – wartość 250.000,00 zł
- franczyza integralna – zero zł
- franczyza redukcyjna- zero zł


4) OC i NW komunikacyjne
a) OC dla pojazdów
b) NW – suma ubezpieczenia na pojazd 5.000,00 zł.
Wg Załączników nr 5,6,7, do SIWZ
 franczyza integralna – zero zł
 franczyza redukcyjna – zero zł

5) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków:
a) 20 osób na jeden rok – osoby wykonujące prace interwencyjne
b) suma ubezpieczenia 20.000,00 zł na osobę
c) ubezpieczenie na rok od 17.02.2009 r.
 franczyza integralna – zero zł
 franczyza redukcyjna – zero zł
UWAGI:
Ubezpieczenia zawarte w pkt. 1-3 obowiązują od 1.01.2009 do 31.12. 2009 r. Ubezpieczenia w pkt. 4 obowiązują od dat przedstawionych w załącznikach przez okres jednego roku.

DODATKOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Klauzula reprezentantów – z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono ,że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego ,przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się Zarząd PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu oraz pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego w jego sprawach prawno- majątkowych w dziedzinie stosunków zewnętrznych.
2. Dewastacja – uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z pobudek np. chuligańskich.
3. Klauzula automatycznego pokrycia - w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów oraz kradzieży z włamaniem automatyczna ochrona obejmuje się nowo zakupione mienie o wartości do 100.000,00 zł z chwilą dostarczenia go do magazynu Ubezpieczonego.
4. Klauzula odpowiedzialności ubezpieczyciela i zapłaty składki – odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po uzyskaniu potwierdzenia o wyborze oferty od dnia określonego w SIWZ.
5. Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia – poszczególne umowy ubezpieczenia zostaną sprowadzone do wspólnego okresu, który obejmuje program ochrony ubezpieczeniowej kończący się w tym samym terminie , zarówno dla ubezpieczeń kontynuowanych jak również ubezpieczeń nowych. Ubezpieczyciel określi składki proporcjonalnie do rzeczywistego okresu ubezpieczenia bez naliczania zwyżki za ubezpieczenia krótkoterminowe. Umowy ubezpieczenia rozwiązują się z upływem oznaczonego okresu bez wypowiedzenia za wyjątkiem umów ubezpieczeń obowiązkowych OC.
6. Klauzula powiadamiania o wypadku i zgłoszenia roszczeń – Ubezpieczający jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczyciela o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego bez zbędnej zwłoki zwłaszcza w przypadku możliwości zatarcia śladów przestępstwa utrudniających wyjaśnienie przyczyn wypadku lub ustalenia wysokości szkody. W przypadku niemożliwości powiadomienia lub braku informacji wypadku, obowiązek taki występuje od chwili otrzymania wiadomości o wypadku. W przypadku kradzieży powiadomienie powinno nastąpić w ciągu jednej doby od uzyskania informacji o wypadku ubezpieczeniowym. Roszczenie odszkodowawcze w aspekcie terminu wypłaty odszkodowania należy złożyć bezpośrednio po przygotowaniu dokumentów bez rażącego niedbalstwa.
7. Klauzula inflacyjna – w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych wprowadza się procentowe podwyższenie sumy ubezpieczenia dla złagodzenia skutków nieubezpieczenia wynikającego z inflacji. Procentowe podwyższenie łącznej sumy ubezpieczenia określone w opisie przedmiotu ubezpieczenia odnosi się do poszczególnych pozycji środków trwałych ujętych w ewidencji księgowej. Właściwa sumą ubezpieczenia jest więc pozycja księgowa powiększona o wskaźnik procentowy.
8. Klauzula Leeway – w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów przy szkodzie dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania będzie stosowana, jeżeli wartość ubezpieczeniowa poszczególnych składników majątku trwałego przekraczać będzie 120% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia.
9. Klauzula prac remontowych – w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów prowadzenie prac remontowych w budynkach i budowlach nie powoduje ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia . Niniejsza klauzula nie obejmuje natomiast ubezpieczenia prac remontowo- montażowych prowadzonych w ramach modernizacji obiektów opuszczonych przez mieszkańców lub właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.

Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 11.12.2008 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.12. 2008 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego / sekretariat /.

Termin realizacji zamówienia:
• w punkcie 1- 3 od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
• w punkcie 4 jeden rok od dat zawartych w załącznikach nr 5,6,7,
do SIWZ.
• w punkcie 5 jeden rok od 17.02.2009 r.
Termin związania ofertą- 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 : Grzegorz Gawron - tel. (O- 15 ) 832- 25 -61 Tadeusz Ślusarz – tel. ( O - 15 ) 832 - 28 - 44.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych 02.12.2008 r.

powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 02.12.2008
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 02.12.2008. Wygasa 11.12.2008. Odsłon 2981, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony