Zakup i dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego PN – EN 590 przez okres 3 lat w ilości 270 m 3 rocznie. Kod CPV 23 000000 –7. Miejsce dostawy – Sandomierz ul. Przemysłowa 12.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki pokój nr.20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie spółki upływa dnia 23.06.2005 r. godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.06.2005 r. godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego(sekretariat )
Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą – 60 dni.
Wymagane wadium w kwocie 42 000,00 zł ( słownie : czterdzieści dwa tysiące zł.).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
- cena 100%
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :

Grzegorz Gawron – tel. ( 0-15 ) 832 - 25 - 61
Tadeusz Ślusarz – tel. (0-15 ) 832 – 28 - 44.
Andrzej Bednarczyk – tel. ( 015 ) 832 – 36 –79.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 27.04.2005 r. oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dnia 27.04.2005 r.

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 28.04.2005
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 28.04.2005. Wygasa 23.06.2005. Odsłon 1076, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony