Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
Zakup i dostawa pojemników i kontenerów na odpady komunalne
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa40 sztuk pojemników z tworzywa o pojemności1100 litrów
Zakup i dostawa 1000 sztuk pojemników z tworzywa o pojemności 120 litrów
Zakup i dostawa 3 sztuk kontenerów KP-7
Charakterystyka techniczna pojemników o pojemności 1100 litrów:
- Wykonanie metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)
- Odporność na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia
- Wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska
- Pojemność 1100 litrów
- Odporność na promieniowanie UV
- Czterokołowy system jezdny, z blokadą dwóch przednich kół
- Pokrywa płaska wyposażona we wzmocnienie w formie wewnętrznego przetłoczenia, na całej szerokości klapy
- Pokrywa zamocowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum czterech tworzywowych bolców
- Jeden uchwyt do podnoszenia klapy na całej szerokości klapy
- Przystosowanie do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową
- Oznaczenie symbolem bezpieczeństwa CE
- Wykonanie zgodnie z normą PN-EN-840 (normę dołączyć w języku polskim)
- Atest PZH (Państwowy Zakład Higieny)-dołączyć atest
- Rok produkcji 2008, fabrycznie nowe – dołączyć oświadczenie
- Kolor – zielony , gładkie ścianki Charakterystyka techniczna pojemników o pojemności 120 litrów:
- Wykonanie metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)
- Odporność na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia
- Wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska
- Pojemność 120 litrów
- Odporność na promieniowanie UV
- Dwukołowy system jezdny, koła osadzone na jednej osi stalowej (pełnej)
- Podstawa pojemnika kwadratowa z płaskim dnem
- Dno pojemnika zabezpieczone przed ścieraniem przez listwę oddzielającą dno pojemnika od podłoża, listwa oddzielająca na całym obwodzie dna, wysokość listwy nie mniejsza niż 10 mm
- Jeden uchwyt do podnoszenia klapy na całej szerokości klapy
- Przystosowanie do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową
- Tylna listwa do przeciągania pojemnika z asymetrycznym podziałem ułatwiającym przetaczanie pojemników przez służby oczyszczania
- Na korpusie wytłoczony trwały napis metodą termo druku (biały kolor wytłoczenia)
- Na klapie pojemnika wytłoczony napis „nie wrzucać gorącego popiołu”
- Oznaczenie symbolem bezpieczeństwa CE
- Wykonanie zgodnie z normą PN-EN-840 (normę dołączyć w języku polskim)
- Atest PZH (Państwowy Zakład Higieny)-dołączyć atest
- Rok produkcji 2008, fabrycznie nowe – dołączyć oświadczenie
- Kolor – antracyt
- Numeracja pojemników na klapach od nr 3501 do 4500
- Logo” PGKiM sp. z o.o. Sandomierz ZOM „na przedniej części pojemnika
- Wytłoczona numeracja , napis oraz logo firmy w kolorze białym
-
-
Charakterystyka techniczna kontenera KP-7
- Kontener o pojemności 7 m3
- Wykonany według norm DIN
- Wykonany z blachy – podłoga 4 mm, ściany 3 mm
- Drzwi dwuskrzydłowe z blokadą centralną
- Odkryty
- Płozy z dwuteownika 180 mm zakończone rolkami
- Kolor zielony
- Ściany górne ( boczne ) zakończone rurą grubościenną
- Kontener fabrycznie nowy

Kod CPV – 28213600-4


Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2007r Nr.223 poz. 1655) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Pierwsza część - Zakup i dostawa 40 sztuk pojemników z tworzywa o pojemności 1100 litrów oraz 1000 sztuk pojemników z tworzywa o pojemności 120 litrów
Druga część – Zakup i dostawa 3 sztuk kontenerów KP -7
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 18.09.2008 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.09. 2008 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
Pierwsza część-trzy tygodnie od daty podpisania umowy
Druga część-trzy tygodnie od daty podpisania umowy

Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-26-61
2. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
3. Marek Fajfer (0-15) 832-33-12
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 09.09.2008rpowrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 09.09.2008
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 09.09.2008. Wygasa 17.09.2008. Odsłon 2634, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony