Przetarg (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul Przemysłowa 12 ogłasza przetarg nieograniczony na :
Zakup i dostawa pojemników i kontenerów na odpady komunalne
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 25 sztuk pojemników z tworzywa o pojemności1100 litrów
Zakup i dostawa 10 sztuk kontenerów KP-12
Charakterystyka techniczna pojemników o pojemności 1100 litrów:
- Wykonanie metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD)
- Odporność na udary mechaniczne, niskie temperatury i chemikalia
- Wszystkie barwniki i tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska
- Pojemność 1100 litrów
- Odporność na promieniowanie UV
- Czterokołwy system jezdny, z blokadą dwóch przednich kół
- Pokrywa płaska wyposażona we wzmocnienie w formie wewnętrznego przetłoczenia, na całej szerokości klapy
- Pokrywa zamocowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum czterech tworzywowych bolców
- Jeden uchwyt do podnoszenia klapy na całej szerokości klapy
- Przystosowanie do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową
- Oznaczenie symbolem bezpieczeństwa CE
- Wykonanie zgodnie z normą PN-EN-840 (normę dołączyć w języku polskim)
- Atest PZH (Państwowy Zakład Higieny)-dołączyć atest
- Rok produkcji 2008, fabrycznie nowe – dołączyć oświadczenie
- Kolor – zielony , gładkie ścianki
Charakterystyka techniczna kontenera KP-12
- Pojemność kontenera wg wymiarów 4000 x 2300 x 1570 mm
- Płozy wykonane z C 180 GW
- Szkielet kontenera wykonany z profila z/g 60 x 40 x 3 mm
- Poszycie podłogi z blachy S 235 gr. 3,0 mm
- Poszycie ścian i szczytów z blachy S 235 gr. 2,0 mm falowanej dla usztywnienie konstrukcji,
- Ściana przednia usztywniona ceownikiem gorącowalcowanym
- 100 mm
- Drzwi tylne otwierane na boki z zamknięciami specjalnymi
- 6 górnych wrzutów z blachy 1,5 mm przetłaczanej , otwory wrzutowe środkowe podwójne zwiększające zasyp.
- Kontener wyposażony w elementy do rozładunku hakowego
- Kontener czyszczony śrutowaniem
- Kontener wyposażony w rolki
- Wysokość zasypu do otworów wrzutowych 1100 mm.
- Kontener pomalowany dwupowłokowo farbami alkaidowymi i nawierzchniowymi w kolorze zielonym.
- Wnętrze kontenera podwójnie malowane
- Oznakowanie kontenera 12m3 i napis „Niesegregowane odpady komunalne”
- Kontener wykonany zgodnie z normą DIN 30722
- Kontener fabrycznie nowy
-
Kod CPV – 28213600-4


Miejsce dostawy Sandomierz ul. Przemysłowa 12
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki –w pokoju nr. 20 lub przesyłką pocztową w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: http://bip.um.sandomierz.pl  podmioty gospodarcze własne i zależne  ogłoszenia o przetargach
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2007r Nr.223 poz. 1655) oraz spełniający wymogi zawarte w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów ( spełnia – nie spełnia ).
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Pierwsza część - Zakup i dostawa 25 sztuk pojemników z tworzywa o pojemności 1100 litrów
Druga część – Zakup i dostawa 10 sztuk kontenerów KP -12
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie Spółki upływa dnia 20.06.2008 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06. 2008 r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia:
Pierwsza część-dwa tygodnie od daty podpisania umowy
Druga część-dwa tygodnie od daty podpisania umowy

Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
1. Grzegorz Gawron (0-15) 832-26-61
2. Tadeusz Ślusarz (0-15) 832-28-44
3. Marek Fajfer (0-15) 832-33-12
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 12.06.2008rpowrót...
Wersja : 1 2 
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 12.06.2008
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 12.06.2008. Wygasa 19.06.2008. Odsłon 2756, Wersja 2
ikona drukuj
Początek strony