Zakup i dostawę materiałów, sprzętu i aparatury elektrycznej. (wygasły...)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółki pokój Nr. 20 lub za zaliczeniem pocztowym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin składania ofert pisemnych w sekretariacie upływa dnia 17.02.2005 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.02. 2005 r. godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego./ sekretariat /
Termin realizacji zamówienia do 05. 03. 2005 r.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie :
- cena 100 %
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 :
Grzegorz Gawron – tel. (0 – 15 ) 832 – 25 –61
Tadeusz Ślusarz – tel. ( 0 - 15 ) 832 – 28 – 44
Janusz Bartosik – tel. (0 – 15 ) 832 –28 - 44powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 01.02.2005
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 01.02.2005. Wygasa 16.02.2005. Odsłon 1098, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony