Przetarg autobusy (wygasły...)

23/09/2011    S183    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Sandomierz: Autobusy niskopodłogowe

2011/S 183-299513

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
PL33
ul. Przemysłowa 12
Punkt kontaktowy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
Osoba do kontaktów: Grzegorz Gawron
27-600 Sandomierz
POLSKA
Tel.: +48 158322561
E-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl
Faks: +48 158322876

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.pgkim.sandomierz.pl

Adres profilu nabywcy http://www.pgkim.sandomierz.pl

Dostęp elektroniczny do informacji http://bip.um.sandomierz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: Usługi Komunalne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zakup i dostawa 6 sztuk autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonych w system monitorowania bezpieczeństwa.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy: ul. Przemysłowa 12.
27-600 Sandomierz

Kod NUTS PL332

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Postępowanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn. Zakup autobusów w celu świadczenia usług transportu publicznego dla miasta Sandomierza w ramach osi priorytetowej 6 Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub – regionalnych ośrodków wzrostu. Zakup i dostawa 6 sztuk autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonych w system monitorowania bezpieczeństwa.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34121400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT.

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 710 341,00 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 15.11.2011. Zakończenie 23.12.2011

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

Każda składana oferta musi dla swej ważności być zabezpieczona wadium w wysokości:
91 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). wnosi się przed upływem terminu składnia ofert tj. 3.11.2011 do godz 10:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r.
Nr 42 poz. 275 z póź. zm.).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek:
PKO BP S. A. O/ Sandomierz 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840.
Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis WADIUM - Przetarg na: Zakup i dostawa 6 sztuk autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonych w system monitorowania bezpieczeństwa.
Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Postępowanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn. „Zakup autobusów w celu świadczenia usług transportu publicznego dla miasta Sandomierza w ramach osi priorytetowej 6 Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub – regionalnych ośrodków wzrostu - finansowanie w 60 %, 40 % środki własne zamawiającego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego zamówienia dokonywane będą w PLN. Płatności dokonywane będą zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.
2) Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2.
3) Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3.
4) posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zm.). – świadectwo homologacji należy dołączyć do oferty.
5) dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające poziom emisji związków toksycznych CO2, NOx, PM, NMHC z silników do pojazdów – wyniki badania ETC (homologacja emisji z silników zgodnie z dyrektywą 2055/55/EWG), jeżeli powyższe dane nie są zawarte w Świadectwie homologacji typu pojazdu.
6) dołączyć do oferty wskaźnik zużycia paliwa dla autobusów zgodnie z warunkami UITP dla testów zużycia paliwa SORT 2.
7) Zamawiający wymaga zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.5.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. 2011 nr 96 poz. 559), aby oferowane autobusy charakteryzowały się następującymi maksymalnymi poziomami emisji CO2 oraz zanieczyszczeń:
a) Emisja dwutlenku węgla CO2: 1,43 kg/km
b) Emisja tlenków azotu NOX: 2,00 g/kWh
c) Emisja cząstek stałych PT: 0,03 g/kWh
d) Emisja węglowodorów NMHC: 0,55 g/kWh
8) Zużycie paliwa wg. badania SORT 2 – maksymalnie 40 l/100 km.
9) Zużycie energii – maksymalnie 11.520.000 MJ
Do oferty należy dołączyć również następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
5) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych minimum 3 dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
6) Oświadczenie wykonawcy o fabrycznie nowych – z 2011 r. autobusach.
7) Szczegółowy opis techniczny przedmiotu dostawy zgodnie z punktem 3.3 SIWZ.
8) certyfikat zgodności konstrukcji silników oferowanych autobusów z wymogami min. normy
EURO-5 i standardy EEV.
9) wykaz punktów serwisowych znajdujących się w obrębie 200 km od siedziby Zamawiającego.
10) opłaconą aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2. p.pkt.1) do 3) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodu wniesienia wadium.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłaconą aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

TK/2775/2011

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.11.2011 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 od ustalonej daty składania ofert

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 3.11.2011 - 10:30

Miejscowość

Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert tak
Członkowie Komisji Przetargowej oraz Wykonawcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Postępowanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn. Zakup autobusów w celu świadczenia usług transportu publicznego dla miasta Sandomierza w ramach osi priorytetowej 6 Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub – regionalnych ośrodków wzrostu - finansowanie w 60 %.

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej / Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dniu od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27.ust. 2, albo w terminie 15 dniu - jeżeli zostały wysłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krazowa Izba Owoławcza / Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21.9.2011

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.09.2011
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 23.09.2011. Wygasa 15.11.2011. Odsłon 10971, Wersja 8
ikona drukuj
Początek strony