Zgłoszenie urodzenia dziecka

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek 1 (II piętro)

tel. (15) 8154 - 223, (15) 8154 - 224, (15) 8154 - 225

 

godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 - 17.00

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 14.30

 

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko.  

 

Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie:  

21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia 

3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia  

 

Osobami zobowiazanymi do zgłoszenia urodzenia dziecka są matka lub ojciec dziecka (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych). Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, mogą dokonać tego zgłoszenia jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych

 

W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonają: przedstawiciel ustawowy matki (np. jej rodzic) lub opiekun matki.

 

Zgłoszenia urodzenia można dokonać także przez pełnomocnika.

 

Matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego zgodnego ze wzorem okreslonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji  [pobierz]

 

Dokumenty niezbędne przy rejestracji dziecka

 

 

Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) i protokołu dokumentującego zgłoszenie urodzenia, podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia.

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia melduje dziecko w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

 

Oświadczenie o wyborze imienia (imion) dla dziecka składa osoba zgłaszająca urodzenie.

 

Ograniczenia dotyczące wybieranego imienia dla dziecka:

 

 

 

Uznanie ojcostwa

 

Jeżeli dziecko nie rodzi się w związku małżeńskim lub w odpowiednim przewidzianym przez prawo czasie od jego ustania lub unieważnienia (czyli nie zachodzi tzw. domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone) ustalenie ojcostwa może nastąpić:

 

przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu  

 

 

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed następującymi organami:

wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego

sądem opiekuńczym

polskim konsulem – jeżeli uznanie następuje za granicą, a przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim

notariuszem, wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy – wyjątkowo w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio  życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi

 

Uznanie ojcostwa może nastąpić w stosunku do dziecka:

 

 

Sytuacje, w których nie można uznać dziecka (przesłanki niedopuszczalności uznania ojcostwa) przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego/konsulem:

 

 

Jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania dziecka rodzice składają zgodne oświadczenia w przedmiocie jego nazwiska.

 

Dziecko, którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie nosi nazwisko:

 

 

Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło lat 13 potrzebna jest jego zgoda.

 

Z przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa sporządzany jest protokół podpisywany przez rodziców dziecka i kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula.  

 

W przypadku, gdy nie ustalono ojca dziecka (nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki oraz nie nastąpiło uznanie ojcostwa lub sądowe ustalenie ojcostwa) do aktu urodzenia dziecka wpisuje się:

 

jako imię ojca – imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, w braku wskazania – imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego

jako nazwiska ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki noszone w chwili urodzenia się dziecka

 

W akcie urodzenia zamieszczana jest stosowna adnotacja o wpisaniu ww. danych      

 

Opłaty:  Osobie zgłaszającej urodzenie jest wydawany z urzędu odpis skrócony aktu urodzenia w jednym egzemplarzu.

 

Opłata skarbowa od każdego następnego odpisu skróconego wynosi 22 zł, a odpisu zupełnego 33 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Nr  79 9429 0004 2001 0000 1300 0040  

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.), ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682.).    

Informacja zatwierdzona przez Mariusz Kopeć dnia 26.02.2019 8:51
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2019 8:51. Odsłon 2178, Wersja 19