Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to podstawowy dokument określający wysokość opłaty. Informuje czy właściciel nieruchomości będzie segregował śmieci oraz stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wyciąg z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996:

 

Art. 6m. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Art. 6o. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

UWAGA!

Deklarację należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

 

Pliki do pobrania

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania poniżej.


Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych  [pobierz deklarację]
 
--------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych  [pobierz deklarację]

--------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  [pobierz deklarację]

 

Informacja zatwierdzona przez Zenon Smuniewski dnia 17.04.2019 0:00
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.02.2020 19:26. Odsłon 829, Wersja 7ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony