Ogólne zasady naboru pracowników

 

          Zarządzenie nr 64/2017/Or
          Burmistrza Miasta Sandomierza
          z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Sanomierzu.

 

          Działając na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm. ) oraz art. 7 ust.3, art.11,12,13,13a
14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz.902 z późn.zm.)
                                        zarządzam, co następuje:
§ 1
Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze
stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Sandomierza.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr P.0152/71/2009 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 września 2009 r.
w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze
stanowiska urzędnicze.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Sandomierza
Marek Bronkowski

 

Załącznik do Zarządzenia:

- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na  kierownicze stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu (pobierz)
 

 

Załączniki do Regulaminu prowadzenia naboru:

Załącznik Nr 1 - Wniosek o rozpoczecie naboru (pobierz)
Załącznik Nr 2 - Ogłoszenie o naborze (pobierz)
Załącznik Nr 3 - Wstępna weryfikacja kandydata (pobierz)
Załącznik Nr 4 - Lista kandydatów spełniających wymagania (pobierz)
Załącznik Nr 5 - Kwestionariusz oceny kandydata (pobierz)
Załącznik Nr 6 - Protokół z naboru na stanowisko (pobierz)

Załącznik Nr 7 - Informacja o wyniku naboru (pobierz) 

Wzór kwestionariusza osobowego kandydata: [pobierz]

 

Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 20.10.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 20.10.2017 10:16. Odsłon 15156, Wersja 35ikona drukuj
Wersja : lewy  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Początek strony