Inwestycje - Rok 2012

WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNYul. Oleśnickiego  1 , Sandomierz,tel. 0/15 644-01-28 , fax 0/15 644-68-21Naczelnik Wydziału - mgr inż. Grzegorz Cież   . 1.   Do zadań Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego należą sprawy: 1.1.      W zakresie opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym:a)    opracowanie i wdrożenie metody aktualizacji wieloletnich planów inwestycyjnych,b)     współpraca ze służbami finansowymi w zakresie prognoz budżetu inwestycyjnego i remontowego,c)    koordynacja czynności związanych z procedurą wprowadzania zadań inwestycyjnych i remontowych do budżetu miasta,d)    monitoring realizacji budżetu inwestycyjnego i remontowego. 1.2.      W zakresie inicjowania i koordynacji opracowania dokumentacji:a) wykonywanie czynności związanych z pracami przedprojektowymi i projektowymi, w tym w szczególności:                        - przygotowanie koncepcji projektowej,                        - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,                        - uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,                        -wnioskowanie do wydziału merytorycznego o pozyskanie terenów na cele budowlane,                        - zlecanie i pozyskanie dokumentacji projektowej,                        - pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 1.3.         W zakresie realizacji inwestycji i remontów (wymagających pozwolenia na budowę):a)    przygotowywanie materiałów do specyfikacji zamówienia publicznego na roboty budowlano – montażowe, usługi i dostawy,b)    nadzór autorski i administracyjny,c)     współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji technicznej dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym określanie zakresu i merytorycznej części dokumentacji,d)    wykonywanie budżetu miasta w zakresie inwestycji i remontów, prowadzenie kartoteki nakładów inwestycyjnych i remontowych
w strukturze zadaniowej,
e)    odbiór zrealizowanych zleceń od wykonawcy,f)     sprawowanie nadzoru w zakresie jakości wykonania i kosztów realizowanych inwestycji i remontów w mieście,g)    kontrola merytoryczna faktur inwestycyjnych i remontowych,h)    rozliczanie zadań inwestycyjnych wraz z przekazaniem środków trwałych dowodem OT do Wydziału Finansowego i wydziału odpowiedzialnego za środek trwały, i)      egzekwowanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielonej gwarancji,j)      prowadzenie archiwum posiadanej dokumentacji. 1.4.         W zakresie integracji europejskiej:a)    inwentaryzacja istniejących możliwości pozyskiwania zewnętrznych (europejskich i pozaeuropejskich ) środków finansowych na realizację zadań miasta,b)    stałe pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania należące do kompetencji władz lokalnych,c)    informowanie Burmistrza i odpowiednich Wydziałów Urzędu na temat możliwości składania wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,d)     przygotowywanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,e)    odbywanie spotkań z przedstawicielami instytucji finansujących projekty władz lokalnych,f)     prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej
w zakresie integracji europejskiej,
g)    prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz współdziałanie ze środkami masowego przekazu,

h)    organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi miasta.

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 26.01.2012 10:01
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 26.01.2012 10:01. Odsłon 1877, Wersja 1ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony