Ogłoszenie (wygasły...)

PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa pojemników i kontenerów na odpady komunalne”.
wybrała jako najkorzystniejszą : w pierwszej części – Zakup i dostawa 25 sztuk pojemników z tworzywa o pojemności 1100 litrów ofertę nr 1 OTTO POLAND Sp. z o.o. ul. Konduktorska 4 00-775 Warszawa
w drugiej części – Zakup i dostawa 10 sztuk kontenerów KP-12 ofertę nr 4 –Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy Janusz Kiedrowski ul. Przemysłowa 8 89-510 Bysław
Oferty w/ w firm w kryterium cena 100 % uzyskały maksymalną liczbę punktów tj. 400 i jako najkorzystniejsze zostały wybrane

Komisja przetargowa odrzuciła :

Ofertę nr 3- „RAPAL” A. PELC, R. DANKIEWICZ Sp. Jawna ul. Sikorskiego 15 37 - 200 Przeworsk
Oferta ta nie spełnia wymogów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawartych w punkcie 8 dokumenty wymagane od oferentów potwierdzające spełnienie warunków :

-Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

- Wykaz minimum trzech dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie – odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Zgodnie z Art.89.1 Prawa Zamówień Publicznych – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT W KRYTERIUM CENA 100%

Pierwszej części-Zakup i dostawa 25 sztuk pojemników z tworzywa o pojemności 1100 litrów

Oferta nr 1- OTTO POLAND Sp. z o.o. ul. Konduktorska 4 00-775 Warszawa

12322,00
------------- x 100 x 100% x 4 = 400 pkt.
12322,00

Oferta nr 2 – „SULO” sp. z o.o. ul. Łowicka 50 02 -531 Warszawa

12322,00
-------------- x 100 x 100% x 4 = 327,13 pkt.
15067,00Druga część – Zakup i dostawa 10 sztuk kontenerów KP-12


Oferta nr 4 – ZAKŁAD Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Janusz Kiedrowski ul. Przemysłowa 8 89 – 510 Bysław


64660,00
------------- x 100 x 100% x 4 = 400 pkt.
64660,00powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Przułucki dnia 25.06.2008
Opublikowana przez Wojciech Przułucki dnia 25.06.2008. Wygasa 16.07.2008. Odsłon 1231, Wersja 1
ikona drukuj
Początek strony